Predstavnice Autonomnog ženskog centra i Mreže Žene protiv nasilja učestvovale su na javnim konsultacijama „Usluge socijalne zaštite i organizacije civilnog društva kao pružaoci – izazovi i lokalne prakse“, koje je 22. aprila 2016. godine organizovala Trag fondacija u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja i TACSO kancelarijom u Srbiji.

Prisutne predstavnice/-ci organizacija civilnog društva izrazili su nezadovoljstvo u pogledu procesa licenciranja OCD – pružalaca usluga socijalne zaštite i izneli niz problema i prepreka u pružanju usluga na lokalnom nivou. Kao posebni problemi izdvojili su se (ne)saradnja jedinica lokalne samouprave i centara za socijalni rad sa OCD, neadekvatno i nedovoljno finansiranje usluga, te komplikovana procedura za licenciranje pružalaca usluga.

Predstavnice Mreže ŽPN i AŽC-a istakle su da postoje dvostruki standardi u pogledu monitoringa rada i postavljenih zahteva prema državnim službama i nevladinim organizacijama koje pružaju socijalne usluge, ističući da su centri za socijalni rad u tom procesu favorizovani. One su naglasile da su tokom 2015. godine članice mreže ŽPN primile 10.950 poziva i pružile usluge za 4.053 žene sa iskustvom nasilja, ali da je svega 7 od 29 specijalizovanih ženskih organizacija finansirano sredstvima lokalnih samouprava. Navele su primere loše prakse, da se sredstva opredeljuju za rad tzv. SOS telefona pri CSR, iako u tim lokalnim zajednicama već više decenija ovu uslugu pružaju nevladine organizacije. Ponovile su da CSR ne može da pruža specijalizovane usluge za žene sa iskustvom nasilja zato što ih to dovodi u (potencijalni) sukob interesa, ali i zato što nije u skladu sa Konvencijom Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama.

Načelnica Odeljenja za inspekcijski nadzor pri MRZSBP, Biljana Zekavica, nije mogla da odgovori na pitanja u vezi sa zloupotrebama koje vrše jedinice lokalnih samouprava pri raspisivanju javnih nabavki za pružanje usluga socijalne zaštite. Pošto joj je ukazano na problem da CSR neće da izdaju uput korisnicima za korišćenje usluga kod pružalaca usluga iz civilnog sektora, ona je navela da mehanizam izdavanja uputa očigledno nije zaživeo u sistemu socijalne zaštite. Najavila je da će svim nevladinim organizacijama, koje pružaju standardizovane usluge socijalne zaštite, biti zabranjen dalji rad ukoliko se ne licenciraju u predviđenom roku, što za većinu dosadašnjih pružalaca predstavlja 22.5.2016. godine. Rok za podnošenje zahteva za licenciranje usluge SOS telefon ističe u novembru 2018. godine.