Na osnovu odluke br. 35/16 od 25. aprila 2016. godine o neprihvatljivosti pristiglih ponuda za osmišljavanje vizuelnog identiteta, promotivnog materijala i kampanje, Autonomni ženski centar objavljuje ponovljeni poziv za nabavku usluge osmišljavanja vizuelnog identiteta, promotivnog materijala i kampanje za projekat prevencije rodno zasnovanog nasilja “Nulta tolerancija na rodno zasnovano nasilje”.

POZIV JE OTVOREN DO 15. MAJA 2016. godine

Autonomni ženski centar (AŽC) je ženska nevladina organizacija iz Beograda koja je osnovana 1993. godine. Rad Autonomnog ženskog centra zasnovan je na feminističkim principima i teoriji.

Misija AŽC-a: Autonomni ženski centar veruje da je život bez nasilja osnovno ljudsko pravo i u skladu s tim pruža specijalizovanu podršku ženama i podstiče individualni i institucionalni odgovor na muško nasilje prema ženama i doprinosi jačanju građanskog društva.

Ključne aktivnosti AŽC-a uključuju: direktan konsultativni rad sa ženama (psihosocijalna podrška i pravna pomoć), saradnju sa relevantnim institucijama (edukativne i preventivne aktivnosti), istraživački rad, analize politika, kampanje za senzibilizaciju javnog mnjenja, koordiniranje nacionalnih mreža ženskih organizacija civilnog društva i učešće u aktivnostima međunarodnih mreža protiv nasilja prema ženama.

Izveštaji o radu Autonomnog ženskog centra su dostupni na http://www.womenngo.org.rs/o-nama/godisnji-izvestaji-o-radu

Osnovne informacije o projektu

Javni poziv se odnosi na projekat AŽC-a „Nulta tolerancija na rodno zasnovano nasilje“ koji finansijski podržava Fond Ujedinjenih nacija za suzbijanje nasilja prema ženama (UNTF).

Trajanje projekta:  3 godine (januar 2016. - decembar 2018. godine)

Ciljna grupa: mladi ljudi (srednjoškolke/ci i studentkinje/i) u 15 gradova u Srbiji; nastavnici, školski timovi za zaštitu dece od nasilja, kao i osoblje na izabranim fakultetima.

Cilj projekta: povećanje bezbednosti mladih devojaka u srednjim školama i na fakultetima u Srbiji od seksualnog i rodno zasnovanog nasilja.

Kroz projekat nastojimo da:        

1.       Podignemo nivo znanja i informisanosti mladih i utičemo na izgradnju ili promenu njihovih stavova o seksualnom i rodno zasnovanom nasilju;
2.       Motivišemo mlade na aktivizam u svojoj okolini na temu rodno zasnovanog nasilja;
3.       Unapredimo institucionalni odgovor u prevenciji i zaštiti od nasilja u srednjim školama i na fakultetima.

U prvoj godini implementacije projekta planirane su vršnjačke radionice sa mladim ljudima – srednjoškolcima/srednjoškolkama i studentkinjama/studentima za podizanje informisanosti i znanja o rodno zasnovanom nasilju - kako da ga prepoznaju i da na njega reaguju, kao i da se društveno angažuju na prevenciji u okviru svoje škole, mesta, grada, ili u okviru lokalnih organizacija civilnog društva.

U drugoj i trećoj godini implementacije projekta, planirane su kampanje za podizanje svesti mladih ljudi i šire zajednice o ovom značajnom društvenom problemu, kao i uključivanje što većeg broja mladih u aktivnosti prevencije rodno zasnovanog nasilja i promocije rodne ravnopravnosti.

Takođe su planirane aktivnosti sa nastavnicima u srednjim školama i izrada Pravilnika o zabrani seksualnog uznemiravanja na fakultetima.

Svrha javnog poziva

Javni poziv se odnosi na razvoj vizuelnog identiteta za projekat “Nulta tolerancija na rodno zasnovano nasilje”, razvoj predloga promotivnih materijala i koncipiranje kampanje planirane u drugoj i trećoj godini projekta.

Ponuđač treba da predloži različite vrste promotivnog materijala, a finalni izbor će biti napravljen u zavisnosti od mogućnosti za implementaciju u svih 15 gradova u Srbiji i dinamike samog projekta.

Uslovi za podnošenje ponuda

Ponuđač treba da ima iskustvo i reference u osmišljavanju i kreiranju kampanja u istoj ili srodnim oblastima, naročito za nevladine organizacije, kao i onih koje se odnose na ranjive grupe građanki/građana.

Ponuda treba da sadrži:

  • Predlog vizuelnog identiteta i predlog pratećih promotivnih materijala (uključujući cenu za idejno rešenje i cenu za realizaciju pez PDV-a).
  • Predlog kampanje za podizanje svesti mladih o nedopustivosti seksualnog i rodno zasnovanog nasilja, sa naglaskom na mobilizaciju mladih (uključujući cenu idejnog rešenja).
  • Listu referenci sa kontaktima za projekte slične vrste.

Ponuda ne treba da sadrži eksplicitne scene nasilja.

Ponudu treba poslati najkasnije do 15. maja elektronskom poštom na adresu dobre_prakse@azc.org.rs ili poštom na adresu Autonomnog ženskog centra: Tiršova 5a, 11000 Beograd.

Otvaranje ponuda

Ponude će razmatrati tročlana komisija Autonomnog ženskog centra, a odabir će se obaviti na osnovu višestrukih kriterijuma: najniža ponuđena cena, ekspertiza, kvalitet idejnog rešenja i raznovrsnost i inovativnost u dizajnu promotivnih materijala i kampanje.

Svi učesnici poziva će biti obavešteni o rezultatima izbora najkasnije u roku od  petnaest dana od dana otvaranja ponude.

Za sve dodatne informacije se možete obratiti Nataši Jovanović putem e-maila natasa@azc.org.rs ili telefona 011 2687 190 (svakog radnog dana od 9 do 16h).