U okviru projekta „Jači institucionalni odgovor na rodno zasnovano nasilje u AP Vojvodina“ (UNTF) koji realizuju Pokrajinski sekretarijat za zdravlje, socijalnu politiku i demografiju u saradnji sa Centrom za prava žena iz Kikinde, Autonomni ženski centar je pozvan da koordinira izradom vodiča za koordinaciju postupanja lokalnih službi u prevenciji i zaštiti žena od nasilja.

Intersektorska radna grupa je održala prvi sastanak, na kojem su razmatrani koncepti koordinacije (domaći i strani), diskutovani nivoi i vrste koordinacije u lokalnoj zajednici, kao i sadržaji koje je potrebno uključiti u budući vodič, imajući u vidu aktuelne i buduće zakone i podzakonska akta i primere “dobre prakse”.

Podsećamo, Konvencija Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama kao ciljeve ovog međunarodnog ugovora (čl.1) navodi izgradnju sveobuhvatnog okvira, politiku i mere zaštite, kao i delotvornu saradnju svih organizacija i organa kako bi se usvojio sveobuhvatni pristup u eliminisanju nasilja prema ženama i pružila podrška svim žrtvama nasilja. Navodeći obaveze države i princip “dužne pažnje” (čl.5) države se obavezuju da se uzdrže od učešća u bilo kom činu nasilja prema ženama, kao i da preduzmu neophodne zakonodavne ili druge mere da spreče, istraže, kazne i obezbede reparaciju za dela nasilja obuhvaćena Konvencijom. Takođe, države se obavezuju na primenu sveobuhvatnih i koordinisanih politika (čl.7), koje treba da su delotvorne i sveobuhvatne, tako da nude holistički odgovor na nasilje prema ženama, postavljajući prava i potrebe žena u središte svih intervencija, što bi trebalo da se postigne delotvornom saradnjom svih nadležnih službi, institucija i organizacija.