Na međunarodnoj konferenciji o specijalizovanim uslugama podrške za žene žrtve nasilja, održanoj u Sarajevu 11.5.2016, Autonomni ženski centar je prezentovao stanje u Srbiji na panelu „Iskustva iz regiona – saradnja vladinog i nevladinog sektora u ostvarivanju specijalizovanih usluga za žene žrtve nasilja i nasilja u porodici“.

Konferencija Saradnja vladinih institucija i organizacija sa ženskim nevladinim organizacijama u cilju implementacije Konvencija Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici“ je organizovana od strane Fondacije „Udružene žene“ Banja Luka u saradnji sa Komisijom za ostvarivanje ravnopravnosti polova Parlamentarne Skupštine Bosne i Hercegovine  i Agencijom za ravnopravnost polova Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice.

Aktivistkinje Autonomnog ženskog centra su istakle da posle ratifikacije nije bilo značajnih usaglašavanja sa standardima Konvencije na nivou države i nema njene direktne primene. Primetna je tendencija da se sve usluge, uključujući i specijalizovane, zadrže u javnom sektoru – suprotno standardima Konvencije. Takođe, primetno je i nepoverenje između vladinog i autonomnog nevladinog sektora, kao i doživljaj javnog sektora, pre svega CSR, da su autonomne ženske organizacije konkurenti, a ne saradnici. Naglašen je problem retke i minimalne finansijske podrške za specijalizovane ženske organizacije koje pružaju usluge za žene sa iskustvom nasilja.

Konferencija je dio regionalnog programa „Udruženim naporima – ka novim Evropskim standardima u borbi protiv nasilja nad ženama“ koji se realizuje u saradnji Autonomnog ženskog centra sa Udruženim ženama iz Banja Luka, Sigurnom ženskom kućom iz Podgorice,  Centrom za žene žrtve rata – Rosa iz Zagreba, Nacionalnim savetom za rodnu ravnopravnost iz Skoplja, Društvom SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja iz Ljubljane, uz podršku WAVE Mreža - Žene Evrope protiv nasilja (Beč) i Evropskog  ženskog  lobija (Brisel), uključujući lokalne ženske organizacije iz BIH.