step upMreža Žene protiv nasilja Evropa (WAVE), čije su članice i Autonomni ženski centar i Mreža Žene protiv nasilja iz Srbije, danas pokreće evropsku Step up! kampanju. U naredne dve godine, članice WAVE mreže će širom Evrope promovisati prava žena koje su preživele nasilje i njihove dece da dobiju pomoć i zaštitu. Nasilje prema ženama i devojkama je i dalje najrasprostranjeniji oblik kršenja ljudskih prava i može se završiti fatalno – procenjuje se da je 2012. godine 47% svih ubistava žena počinio član porodice ili intimni partner.

Nedovoljna ulaganja u adekvatnu podršku imaju veze sa široko rasprostranjenom pojavom okrivljavanja žene žrtve za nasilje kojem je izložena, te se zbog toga nasilje retko prijavljuje. Nasilje je zabranjeno u skoro svim društvima, ali se ono u praksi prećutno toleriše, tako da žene nemaju alternativu i trpe nasilje koje se ponavlja. Usluge podrške su od vitalnog značaja da bi se ženama i njihovoj deci omogućila sigurnost i da bi se one osnažile za život bez nasilja.

Stoga apelujemo da evropsko društvo poveća investiranje u specijalizovane službe koje funkcionišu i daju značajan doprinos na planu ostvarivanja prava žena.

Brojke koje govore o nedovoljnom pristupu specijalizovanim uslugama (WAVE Izveštaj 2015):

  • Samo 15 od 46 evropskih zemalja imaju SOS telefone koji rade 24 sata, 7 dana u nedelji i koji su besplatni za žene, korisnice usluga. Srbija još uvek nema SOS telefon dostupan 24/7.
  • U Evropi nedostaje više od 47.000 mesta u skloništima za žene, prema standardima Saveta Evrope, naročito u zemljama članicama EU koje su se pridružile nakon 2004. godine i državama koje nisu članice EU. Prema standardima SE Srbiji nedostaje više od 500 mesta.
  • Centri za podršku ženama i devojkama žrtvama silovanja i seksualnog zlostavljanja ne postoje u većini zemalja. Srbija nema centre za podršku ženama i devojkama žrtvama seksualnog nasilja.
  • Pristup specijalizovanim uslugama podrške je otežan mnogim ženama, a naročito ženama pripadnicama etničkih manijina, migrantkinjama, ženama sa invaliditetom, starijim ženama i ženama iz LGBT populacije. Srbija nema podataka o potrebama i uslugama za žene iz višestruko marginalizovanih društvenih grupa.

WAVE mreža i Mreža žene protiv nasilja (Srbija) pozivaju ključne donosioce odluka na nacionalnom i evropskom nivou da:

  1. aktivno podržavaju prevenciju, osnaživanje i zaštitu žena od nasilja;
    omoguće pristup specijalizovanim uslugama podrške za SVE žene i njihovu decu;
  2. povećaju dostupnost specijalizovanih usluga podrške u Evropi, naročito ženskih SOS telefona, skloništa i centara podrške za žrtve seksualnog nasilja;
  3. omoguće da nezavisne ženske organizacije, koje stavljaju potrebe i prava žena u središte svog rada, opstanu i unaprede kvalitet usluga podrške.

SOS telefoni ženskih organizacija članica Mreže žene protiv nasilja u prošloj godini zazvonili su oko 11000 puta. Pružena je podrška za preko 4 000 žena. Samo 9 od 29 organizacija je dobilo podršku za svoj rad sa lokalnog budžeta - u proseku oko 150 000 dinara godišnje, što je daleko ispod svakog minimuma potrebnog za funkcionisanje ove usluge.

Zbog toga što nasilje nad ženama predstavlja problem celog društva koji ima ogroman uticaj na prava žene, ekonomske slobode i njihove potencijale, a konačno i ogromne posledice na svetsku i nacionalnu ekonomiju, kampanja poziva poslovni i filantropski sektor u Srbiji da

poveća investiranje za podršku ženama sa iskustvom nasilja!

Partnerstvo za promene je neophodno i mi pozivamo svakog od vas -  Pridružite se Step up! kampanji

Povećajmo investiranje i udružimo se da okončamo nasilje protiv žena i dece!

1 od 3 žene u Evropi doživljava fizičko ili seksualno nasilje. Svaka druga žena u Srbiji tokom svog života imala je iskustvo nasilja u porodici.  Ipak, države u kojima žene plaćaju porez ne uspevaju da obezbede zadovoljavajući pristup specijalizovanim uslugama podrške. Samo 15 od 46 evropskih zemalja je obezbedilo specijalizovani SOS telefon, a u Evropi nedostaje najmanje 47.000 mesta za skloništa za žene. Centri za podršku žrtvama silovanja i seksualnog zlostavljanja ne postoje. Diskriminacija sprečava žene iz višestruko marginalizovanih društvenih grupa da dobiju podršku! „Nedovoljno se ulaže u specijalizovane usluge podrške u mnogim zemljama u Evropi i kao posledica žene nemaju kome da se obrate za adekvatnu pomoć. Pozivamo vlasti EU, nacionalne vlade i druge zainteresovane strane u društvu da povećaju investicije da bi se zaustavilo nasilje prema ženama!“ (Rosa Logar, predsednica WAVE mreže)