Autonomni ženski centar je dostavio komentare radnoj grupi za izradu Građanskog zakonika u kojima smo istakle neslaganje sa konceptom izrade jedinstvenog Građanskog zakonika koji bi u sebi sadržavao odredbe iz drugih oblasti, poput obligacionog i naslednog prava.
U okviru opštih komentara posebno je naglašen problem sa uključivanjem Porodičnog zakona u Građanski zakonik.

Istakle smo da Porodični zakon zahteva određene promene, ali da je on jedan od retkih zakona u Srbiji koji se u najvećem delu svojih odredbi nesmetano primenjuje, te da je veoma napredan i progresivan. Takođe smo iznele zabrinutost u vezi sa menjanjem koncepcije postojećeg Porodičnog zakona, a da pri tome nisu konsultovane sudije koje svakodnevno postupaju po istom.

Pored opštih, kroz dopis smo dostavile i konkretne komentare na nacrt Građanskog zakonika, za slučaj da se Ministarstvo pravde ipak odluči da smanji nivo dostignutih prava inkorporiranjem Porodičnog zakona u Građanski zakonik.

Komentari koje smo dostavile prevashodno su se odnosili na sprečavanje nenadoknadive štete po žene i decu u Srbiji, a pravni okvir kojim smo se vodile regulisan je ratifikovanim međunarodnim dokumentima, od kojih Konvencijom Ujedinjenih Nacija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena, Konvencijom Saveta Evrope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, Konvencijom Saveta Evrope o zaštiti dece od seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja, Konvencijom o pravima deteta, i drugim.

Autonomni ženski centar se takođe pridružio predlozima i komentarima u vezi sa odredbama o surogat materinstvu koje je Ministarstvu dostavila Mreža Žene protiv nasilja. U ovim predlozima traženo je brisanje članova u vezi surogat materinstvom (počevši od člana 2272. zaključno sa članom 2282.) jer bi se time prekršila prava žena i dece koja su takođe prihvaćena konvencijama koje je Srbija ratifikovala. Pored brisanja pomenutih članova, Autonomni ženski centar je tražio uvođenje novog člana koji bi glasio “Zabranjuje se rađanje za drugoga”.