Završna konferencija, posvećena praćenju primene Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici, održana je u Beogradu 3.11.2016. godine. Tema konferencije fokusirana je na podršku i osnaživanje žena sa iskustvom nasilja, na diskusiju o primeni standarda Konvencije, odnosno na razvoj dostupnih, delotvornih, efikasnih i sveobuhvatnih opštih i specijalizovanih usluga za žene i njihovu decu.

Uvodne govore imale su g. Dubravka Šimonović, specijalna izveštačica Ujedinjenih nacija o nasilju prema ženama, njegovim uzrocima i posledicama, i dugogodišnja članica, u jednom periodu i predsednica CEDAW Komiteta, kao i profesorka Feride Acar, predsednica GREVIO ekspertske grupe Saveta Evrope, članica, a takođe u jednom periodu i predsednica CEDAW Komiteta. Obe su bile i članice CAHVIO radne grupe koja je izradila nacrt Konvencije.

Na tri panela diskutovalo se sa: predstavnicima zakonodavne vlasti o tome kako delotvornije pratiti rad Vlade i kako bolje sarađivati sa predstavnicama ženskih organizacija; predstavnicima izvršne vlasti o primerima dobre prakse i mogućnosti odgovornog odnosa prema žrtvama nasilja; predstavnicama specijalizovanih ženskih organizacija, koje imaju višedecenijsko iskustvo u direktnom radu sa ženama o stanju i izazovima sa kojima se suočavaju.

U uvodnom obraćanju Tanja Ignjatović je istakla da je četvorogodišnji regionalni projekat, koji je okupio 29 ženskih organizacija iz šest država regiona, uz podršku dve najveće evropske mreže, WAVE i EWL, doprineo nastanku značajnih rezultata. Oni se ogledaju u odličnoj saradnji, razmeni znanja i iskustava i međusobnoj podršci. Izrađena je zajednička metodologija za analizu usklađenosti zakonodavnog i policy okvira svake od država sa standardima Konvencije (za 51 član), kao i zajednički indikatori za praćenje primene Konvencije. Redovno se pripremaju godišnji izveštaji o stanju u primeni Konvencije, kao i prilozi za online bazu podataka, koji sadrže grafičke prikaze o stanju po godinama i poređenja među državama iz regiona.

Posebno je istaknut uspeh zajedničkih kampanja, koje su skrenule i javnu i pažnju donosilaca odluka, omogućile aktivno uključivanje građana, a pozitivno su ocenjene i od stručne javnosti. Međutim, delimični uspeh je postignut u zagovaranju promene zakona, politika, i najvažnije, u njihovoj praktičnoj primeni, jer su postojali veliki otpori predstavnika vlasti. To istovremeno predstavlja i izazov za buduće aktivnosti ženskih organizacija u regionu.

Fotografije:

  • konferencija-3-11-2016_01
  • konferencija-3-11-2016_02
  • konferencija-3-11-2016_03
  • konferencija-3-11-2016_04
  • konferencija-3-11-2016_05
  • konferencija-3-11-2016_06
  • konferencija-3-11-2016_07
  • konferencija-3-11-2016_08