Kod domaćih pravnih stručnjaka stvorena je ideja da se umesto temeljne izmene postojeće definicije dela silovanje, čime bi se kaznila svaka namerna seksualna radnja bez slobodnog pristanka, uvede novi stav - “obljuba ili sa njom izjednačen čin i pored jasno izraženog protivljenja”. Problem je u tome što je predlog zaprećene kazne za ovo delo zatvor od šest meseci do 5 godina. Na taj način ista posledica – silovanje – postaje “delo malog značaja”, za koje je moguće odrediti uslovnu kaznu, umesto kazne zavora.

logo pescanikO predlogu pravnih eksperata, njegovoj neusaglašenosti, ne samo sa standardima Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici, već i sa standardom Evropskog suda za ljudska prava (slučaj M.C. protiv Bugarske), pročitajte tekst Tanje Ignjatović objavljen na potralu PEŠČANIK.

Ceo tekst dostupan ovde.