unhr logoŽeneva, 22/11/2016 - Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja prema ženama, Specijalna izveštačica Ujedinjenih nacija o nasilju prema ženama, zajedno sa ključnim globalnim i regionalnim ekspertskim mehanizmima, uputila je poziv za intenziviranje napora na međunarodnom, regionalnom i nacionalnom planu za sprečavanje femicida i rodno zasnovanog nasilja.

U pozivu se navodi da je nasilje prema ženama ukorenjeno u nejednakosti i diskriminaciji protiv žena, te da prevencija i iskorenjivanje moraju biti utemeljeni na rodnoj ravnopravnosti i osnaživanju žena. Ovi mehanizmi ističu da je nasilje prema ženama, kao vid diskriminacije žena i povrede ljudskih prava, zabranjeno globalnim mehanizmima za ljudska prava, uključujući Istanbulsku konvenciju.

Naglašavaju da se praćenjem rada na globalnom i regionalnom nivou pokazalo: (1) da femicid, odnosno rodno zasnovana ubistva žena, kao i seksualno i drugi oblici rodno zasnovanog nasilja protiv žena i devojčica predstavljaju široko rasprostranjeno i istrajno kršenje ljudskih prava; (2) da postoji široko rasprostranjena nekažnjivost zbog nedostatka primene globalnih i regionalnih instrumenata u vezi sa ženskim pravima i nasiljem prema ženama i propust da se oni koriste kao stvarna zaštita svake žene i devojčice; (3) da postoje značajne praznine i nedostaci u nacionalnom zakonodavstvu i sistemu prevencije često u sprezi sa tolerancijom ove forme nasilja, a koji su dodatno problematični zbog nedostatka pouzdanih i razvrstanih podataka, nedostatka adekvatne procene rizika, te prikrivanja i neprijavljivanja rodno zasnovanih ubistava, silovanja i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja prema ženama.

Istaknuto je da sve države moraju da, hitno i u saradnji sa civilnim društvom i drugim zainteresovanim stranama, pojačaju svoje napore za prevenciju i sprečavanje femicida, silovanja i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja prema ženama i devojčicama. Sve zainteresovane strane se pozivaju da garantuju svakoj ženi i devojčici život bez nasilja primenom holističkih integrisanih politika prevencije, zaštite i procesuiranja.

Više informacija dostupno je na engleskom jeziku ovde.