skupstina salaAutonomni ženski centar je uputio predstavnicama Ženske parlamentarne mreže i nadležnim Odborima u Narodnoj skupštini predloge nužnih amandmana na Zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Amandmani AŽC doprinose preciziranju predloženih zakonskih rešenja. Bez njih, ovaj “organizacioni” zakon ostaje nedorečen u vezi sa najosetljivijim postupcima – hitnim merama (nadležnost policije) i produženju hitnih mera (nadležnost suda).

AŽC je istakao da Zakon mora da ima obavezujuću snagu, te je nužno da reguliše (najmanje) disciplinsku odgovornost za nepostupanje nadležnih službi u skladu sa odredbama ovog Zakona.

Iako je AŽC aktivno učestvovao u komentarisanju Prednacrta zakona, a Vanja Macanović, advokatica i koordinatorka pravnog tima učestvovala u radu radne grupe za izradu Nacrta zakona, Predlog zakona koji se našao u skupštinskoj proceduri ima niz nedorečenosti, zbog nespremnosti predlagača da čuje predloge praktičara.

U zakonu se regulišu hirne mere zaštite, koje je AŽC predlagao u prethodnom periodu, a koje su u skladu sa Zaključnim preporukama UN Komiteta za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW/C/SRB/CO/2-3), tačka 23 (e), kao i sa Konvencijom Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama, čl 52.

Ostaje da se vidi šta će od amandmana koje je Ženskoj parlamentarnoj mreži i nadležnim odborima dostavio AŽC biti usvojeno.