Autonomni ženski centar, feministička nevladina organizacija koja pruža podršku ženama sa iskustvom nasilja u partnerskom i porodičnim odnosima, objavljuje konkurs:

Naziv radnog mesta: administratorka/logističarka

Svrha: organizovanje i sprovođenje administrativno-logističkih aktivnosti na projektima

Status: puno radno vreme, rad na određeni period

Odgovornost: koordinatorkama projekata, direktorki

Opis glavnih aktivnosti: opšta komunikacija i korespodencija sa koordinatorkama, timovima u AŽC-u i saradnicama/ima na projektnim aktivnostima; prikupljanje informacija, formiranje baze podataka i ažurne dokumentacije; održavanje i usavršavanje sistema evidencije i dokumentacije u okviru projekata koje realizuje AŽC; logističke aktivnosti na projektima (nabavka materijala, rezervacija prostora i usluga, priprema dopisa, umnožavanje radnih matreijala i sl.); asistiranje programskom osoblju pri administriranju aktivnosti i pripremi izveštaja; vođenje blagajne i finansijska administracija; izrada redovnih mesečnih planova i pregleda aktivnosti; nedeljni sastanci sa koordinatorkom i mesečni sastanci AŽC.

Datum stupanja na posao: 1. mart 2017. godine

Uslovi zaposlenja (rezime): fiksna plata, puno radno vreme u trajanju od 9 do 17 sati svakog radnog dana, moguć prekovremeni rad; odmor od 4 radne nedelje, probni rad od 3 meseca, standardno praćenje rada, procena kvaliteta i kvantiteta obavljenih aktivnosti, obavezno poštovanje principa i etika AŽC.

Očekivanja i standardi rada:

 • Posvećenost misiji AŽC i kvalitetnoj realizaciji poslova: poštovanje principa i etika rada AŽC (dokument), poštovanje vremenskih rokova za realizaciju projektnih aktivnosti, kvalitetna realizavija svih aktivnosti.
 • Stalna  i organizovana razmena informacija; standardan način praćenja aktivnosti i prikupljanja podataka. 
 • Konstruktivna komunikacija i uvremenjeno rešavanje teškoća i potencijalnih sukoba; poštovanje saradnica/ka i međusobna podrška;
 • Uredna i ažurna dokumentacija o svim aktivnostima: periodične analize podataka, stalno unapređivanje kvaliteta rada.
 • Inicijativnost

Kvalifikacija: Srednje školsko obrazovanje - najniži stepen obrazovanja

Poželjno iskustvo:

 • prethodni rad na administrativno-logističkim poslovima

Veštine i sposobnosti:

 • odlične opšte organizacione veštine
 • odlične administrativne veštine
 • odlične komunikacijske veštine
 • sposobnost za timski rad
 • poznavanje rada na kompjuteru (word i excel obavezni)
 • znanje engleskog jezika (poželjno)
 • posedovanje vozačke dozvole (poželjno)

 Karakteristike:

 • odgovornost
 • lična inicijativa

Ostale karakteristike:

 • sposobnost za individualni rad uz najmanju meru supervizije
 • spremnost za prekovremeni rad i rad u stresnim uslovima
 • mogućnost putovanja po Srbiji

Prijava na konkurs treba da uključi CV, pismo motivacije i kontakt podatke.

Prijavu slati na:

dobre_prakse@azc.org.rs , sa naznakom – za konkurs

ili faksom na broj: (011) 2687 190

ili poštom na adresu Autonomni ženski centar, Tiršova 5a, 11 000 Beograd

Rok za prijavljivanje je 13. februar 2017. godine (do 16 sati)

Odabrane/i kandidatkinje/i će biti pozvani na razgovor u roku od 5 dana od završetka roka za prijavljivanje.

Svi/e kandidati/kinje će dobiti pisano obaveštenje o odlukama.

Dodatak:

Detaljan spisak poslova i zadataka

Operativno planiranje aktivnosti: izrada dnevnih, nedeljnih i mesečnih operativnih planova administrativno-logističkih aktivnosti; organizovanje i vođenje dnevnog rasporeda aktivnosti; briga o pravovremenom i adekvatnom sprovođenju administrativnih poslova i obaveza.

Komunikacija i korespodencija: primanje i evidencija svih telefonskih poziva i poruka u vezi sa projektnim aktivnostima AŽC (isključuje specijalizovane telefonske usluge); pripremanje dopisa i druge vrste korespondencije; pisana i usmena komunikacija sa predstavnicima različitih institucija i organizacija, na svim nivoima; kancelarijske prepiske.

Arhiviranje: arhiviranje i registracija kancelarijske dokumentacije i pošte; održavanje arhive; izrada i arhiviranje radnih materijala, lista učesnika, fotografija, video kaseta i druge dokumentacije; održavanje baza podataka o aktivnostima; ažuriranje adresara svih relevantnih saradnika AŽC.

Implementacija projektnih aktivnosti: sprovođenje administrativno-logističkih poslova u funkciji realizacije projektnih aktivnosti; zakazivanje i organizovanje sastanaka; organizovanje i koordinacija logističkih aktivnosti na seminarima, konferencijama i sastancima; obrada i distribucija podataka učesnicima/cama događaja; organizovanje putovanja, smeštaja, viza za sardnike i oseoblje AŽC.

Nabavke materijala: asistiranje u procedurama nabavke (npr. priprema dokumentacije, prijem ponuda, priprema evaluacija); održavanje nabavki u vezi sa projektima;

Finansijske aktivnosti: asistiranje u procedurama finansija, vodjenje blagajne (isplate i podizanje novca iz banke), unos izvoda u excel tabelu.

Procena realizacije aktivnosti: učešće u internim procenama kvaliteta aktivnosti; učešće u samoporoceni aktivnosti na sastancima tima;

Sastanci: priprema i učešće na nedeljnim sastancima sa kordinatorkama projekata i mesečnim sastancima AŽC.

Ostale aktivnosti: ostale aktivnosti, prema potebi projekta ili programa.