zajedno za bezbednostU okviru projekta „Nulta tolerancija na rodno zasnovano nasilje“ koji se sprovodi uz podršku Fonda UN za sprečavanje nasilja nad ženama održan je sastanak vršnjačkih edukatorki i predstavnica članica mreže nevladinih organizacija „Žene protiv nasilja“ koje učestvuju u projektu. Cilj sastanka bio je da se definišu prioritetne aktivnosti u 2017.godini i dogovori dalja saradnja.

Na sastanku je istaknuto da će se projektne aktivnosti tokom 2017. godine fokusirati na rad sa mladima kroz vršnjačke radionice i javne akcije mladih u saradnji sa ženskim NVO, kao i na rad sa nastavnicima/-cama kroz obuke i stručne sastanke, sa ciljem analize i pripreme predloga izmene i dopune školskih planova i programa kako bi oni uključili temu rodno zasnovanog nasilja. Takođe je predviđeno uspostavljanje saradnje sa nekoliko fakulteta na teritoriji Republike Srbije u okviru pripreme predloga pravilnika o postupanju u slučajevima seksualnog uznemiravanja na fakultetima.

Na sastanku su razmotreni predlozi za dalju motivaciju mladih koji su uključeni u projektne aktivnosti, kao i dalji rad nastavnicima/-cama koji učestvuju u edukacijama i stručnim sastancima, sa ciljem izgradnje bolje saradnje između mladih, škola i lokalnih ženskih NVO u opštinama gde se projekat realizuje. Diskutovano je o realizovanim javnim akcijama mladih i predložena izrada zbirke uspešnih akcija koje mogu poslužiti kao predlog mladima i školama koje tek treba da sprovedu akcije u okviru projekta. Pored toga, na osnovu iznetih predloga uključiće se izmene i dopune u program vršnjačkih edukacija za srednjoškolke i srednjoškolce. Takođe je dogovorena intenzivnija saradnja i razmena informacija između AŽC-a i lokalnih ženskih nevladinih organizacija koje učestvuju u projektu.

Projekat „Nulta tolerancija na rodno zasnovano nasilje“ realizuje se do kraja 2018.godine u ukupno 15 gradova i opština u Republici Srbiji uz učešće 30 srednjih škola, 8 fakulteta i 15 lokalnih ženskih nevladinih organizacija.