Autonomni ženski centar otpočeo je realizaciju sastanaka sa zainteresovanim nastavnicima/-cama, predstavnicama/-ima stručnih službi i Timova za zaštitu učenika/-ca od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u izabranim gradovima i opštinama na teritoriji Republike Srbije. Stručni sastanci predstavljaju nastavak aktivnosti nakon seminara „Zaštita žena i dece od nasilja u porodičnom kontekstu – uloga obrazovno-vaspitnih ustanova“. Cilj preventivnih aktivnosti u koje će biti uključeni nastavnici/-e i učenici/-e koji/-e su prošli/-e obuke je povećanje bezbednosti učenika, posebno devojaka, od nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja.

Na sastanku su prikupljeni podaci o perspektivama nastavnika o bezbednosti učenika/-ca i podaci o školskim predmetima koji sadrže teme o rodno zasnovanom nasilju i onima koji bi mogli da ih uključe. Razmatrane su početne ideje o mogućnostima rada nastavnika/-ca sa učenicima/-cama, drugim nastavnicima/-cama, odeljenskim starešinama, roditeljima, predstavnicima/-cama zajednice. AŽC će pomoći u pripremi konkretnih instrukcija o postupanju u slučaju prijave ili prepoznavanja nasilja kojem su učenici izloženi u porodičnom kontekstu. Na osnovu prikupljenih podataka, AŽC planira da u saradnji sa predstavnicima/-cama obrazovnog sistema izradi predloge izmena i dopuna nastavnih planova i programa kako bi oni uključili temu nasilja u porodici i rodno zasnovano nasilje.

Do kraja marta sastanci će biti realizovani sa predstavnicima/-cama srednjih škola u Kraljevu, Zrenjaninu, Kikindi, Pančevu, Novom Sadu, Kruševcu, Nišu i Užicu.

Takođe je predviđeno uspostavljanje saradnje sa nekoliko fakulteta na teritoriji Republike Srbije tokom 2017.godine u okviru pripreme predloga pravilnika o postupanju u slučajevima seksualnog uznemiravanja na fakultetima.

Navedene aktivnosti realizuju se u okviru projekta „Nulta tolerancija na rodno zasnovano nasilje“ koji se sprovodi uz podršku Fonda UN za suzbijanje nasilja nad ženama.