pilotiranje zakonaAutonomni ženski centar, u saradnji sa UNDP - Srbija, uz saglasnost Ministarstva pravde, uključen je u „pilotiranje“ primene novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, čija zvanična primena počinje 1. juna 2017. godine.

Na predlog AŽC-a i UNDP, uz saglasnost Ministarstva pravde, izabrane su tri opštine u Srbiji (Čačak, Užice i Kruševac) u kojima će se probno organizovati sastanci grupe za saradnju i koordinaciju, a imajući u vidu novine u organizovanju i sprovođenju saradnje i koordinacije između nadležnih organa i ustanova, uključujući primenu hitnih mera zaštite.

Tim povodom, UNDP je organizovao dva stručna sastanka sa profesionalcima iz relevantnih organa i ustanova – javno tužilaštvo, policijske uprave i centre za socijalni rad, iz izabranih opština, na kojima su razmatrane novine u Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici, postupanje u skladu sa procenom rizika, planiranje rada grupe za saradnju i koordinaciju, izrada individualnog plana zaštite.

Nakon stručnih sastanka planirana je mentorska podrška u organizovanju sastanaka grupe za saradnju i koordinaciju, usklađeno sa pravilima koje postavlja Zakon. Cilj ovih aktivnosti je da se u realnim situacijama ustanove potrebe za dopunom zakonskih rešenja koje bi mogle da se uključe u podzakonska akta koja prate ovaj Zakon.