preugovor izvestaj

U prostorijama Medija centra, u organizaciji koalicije prEUgovor, danas je predstavljen izveštaj o napretku Srbije u poglavljima 23 i 24. Predstavnica Autonomnog ženskog centra, Vanja Macanović, govorila je o problemima u vezi sa prinudnim izvršenjem alimentacije, izmenama zakona u vezi sa pravima žrtava, kao i o Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici.

Ona je istakla da je stupanjem na snagu novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju oštećeno najmanje 305.000 građana čiji su postupci obustavljeni. Takođe, deca čiji roditelji ne plaćaju alimentaciju su sada onemogućena da podnose predloge za prinudno izvršenje jer nemaju sredstava da unapred plate sudsku taksu i predujam javnom izvršitelju. Kao jedan od ključnih problema takođe je istakla kontinuirano isključivanje ženskih organizacija iz procesa konsultacija oko izmena zakona u vezi sa pravima žrtava. Pozitivan primer u okviru Poglavlja 23 jeste usvajanje Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, čija primena počinje 1. juna. Zakon donosi četiri veoma važne novine kada je u pitanju zaštita žrtava nasilja u porodici – hitne mere zaštite, procenu rizika, centralnu evidenciju i obaveznu koordinaciju svih službi od strane javnog tužioca održavanjem redovnih sastanaka na svakih 15 dana.

Pored predstavnice AŽC-a, na tribini su govorili i Milan Aleksić iz Centra za primenjene evropske studije, Nemanja Nenadić iz organizacije Transparentnost Srbija i Branko Čečen ispred Centra za istraživačko novinarstvo Srbije. Moderatorka je bila Katarina Ivanović iz organizacije ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima.

Pored ključnih preporuka za napredak u poglavljima 23 i 24 pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj uniji, na skupu je bila analizirana kampanja za predsedničke izbore, kao i stanje u medijima.

Koaliciju prEUgovor čine: ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima, Autonomni ženski centar (AŽC), Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS), Centar za primenjene evropske studije (CPES), Grupa 484 i Transparentnost Srbija (TS).

Koalicija prEUgovor je prva mreža organizacija civilnog društva koja je osnovana radi praćenja sprovođenja politika koje se odnose na pregovore o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, sa posebnim naglaskom na poglavlja 23 i 24. Koalicija je formirana 2013. godine sa misijom da predlaže mere za podsticanje unapređivanja oblasti koje su relevantne za pregovarački proces. Cilj prEUgovora je da pomogne da se proces pridruživanja Uniji iskoristi za postizanje bitnog napretka u daljoj demokratizaciji srpskog društva. Glavni proizvod prEUgovora je polugodišnji izveštaj o napretku Srbije u poglavljima 23 i 24, a koalicija objavljuje i rEUformator - mesečni bilten posvećen dešavanjima u Srbiji i EU u oblastima koje pokrivaju poglavlja 23 i 24.