sreda, jul 18, 2018

okrugli sto 14 okt14.10.2017. – Sa ciljem razmene iskustava u vezi sa ulogom vaspitno obrazovnih institucija u prevenciji nasilja u porodici i nasilja u partnerskim vezama mladih Autonomni ženski centar organizovao je u Beogradu okrugli sto koji je okupio predstavnice/ke 14 srednjih škola iz 8 gradova u Srbiji.

Na skupu su predstavljeni dosadašnji rezultati u okviru projekta „Nulta tolerancija na rodno zasnovano nasilje” koji Autonomni ženski centar realizuje u periodu od 2016. do 2018.godine, razmotrene mogućnosti integrisanja teme rodne ravnopravnosti, rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici u aktuelne školske planove i programe, predstavljena rešenja za sistematsko prenošenje informacija u okviru škole u vezi sa prevencijom i zaštitom od nasija i moguće metode za obradu teme rodno zasnovanog nasilja.

Istaknuto je da je u okviru aktivnosti Autonomnog ženskog centra sa srednjim školama fokus rada sa nastavnicima bio na povećanju kapaciteta za konkretno sprovođenje zakonskog okvira za zaštitu od nasilja u porodici, za ostvarivanje saradnje sa drugim nadležnim institucijama i za zaštitu od seksualnog uznemiravanja učenica i učenika. Na osnovu diskusije zaključeno je da u narednom periodu treba nastaviti rad na pripremi konkretnih predloga za obradu teme rodno zasnovanog nasilja u okviru nastave, da preventivni rad škola treba koncipirati u skladu sa raspoloživim podacima koji ukazuju na određene rodne razlike po pitanju doživljaja bezbednosti učenica i učenika i stavova o nasilju i diskriminaciji i da preventivni rad treba da uključi ne samo nastavnike i stručne službe, već i resurse koje nude specijalizovane lokalne nevladine organizacije, ali i same učenice i učenici. Veću pažnju potrebno je posvetiti pojavi digitalnog nasilja, i posebno povećanju odgovornosti škola za stvaranje opšte klime netolerancije prema svim oblicima nasilja u okviru obrazovnih ustanova.

Stručni skup je prihvaćen od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja kao oblik stalnog stručnog usavršavanja, a realizovan je uz finansijsku podršku Fonda Ujedinjenih nacija za suzbijanje nasilja nad ženama.