U okviru projekta "Unapređenje zdravlja mladih na Balkanu", u periodu od 7.-22. jula održana je letnja škola u Torontu u cilju upoznavanja predstavnika/ca zdravstvenih institucija i NVOa sa youth friendly servisima u Kanadi. Školi su prisustvovali/e predstavnici/ce Srbije i Bosne i Hercegovine.

Plan škole je podrazumevao teorijski deo sa radionicama na kojima su razrađivane faze programskog planiranja promocije zdravlja i "site visits" na kojima smo imali mogućnost da se upoznamo sa različitim servisima za mlade i načinima njihovog funkcionisanja. Takođe, bili su prezentovani različiti modeli promocije zdravlja u Kanadi, pri čemu je kao posebno efikasan pristup izdvojen direktan kontakt sa interesnom grupom.

Obe grupe, iz BiH i Srbije, su podeljene na tri manje i svaka od njih se bavila jednom od sledećih problematika:
1.HIV / AIDS
2.Zloupotreba droga i alkohola
3.Mentalno zdravlje / Prevencija nasilja

Poslednjeg dana škole, svaka grupa je imala zadatak da prezentuje svoj rad iz prethodne dve nedelje (powerpoint prezentacija).

"Site visits"

1.Planned Parenthood of Toronto – The House

Centar za planiranje porodice za mlade je dostupan svim mladim osobama do 25 godine. U centru su zaposleni lekari porodične medicine, medicinske sestre I socijalni radnik/ca. Takođe imaju I veliki broj volontera, kao I ostali centri koji rade sa mladima. Centar je finansiran od strane države.
Sve medicinske usluge u ovom centru su besplatne za devojke i lekari I sestre imaju obavezu da zaštite pravo na poverljivost klijentkinje. Takođe, mladi imaju pravo na besplatne kondome. Pilule za kontracepciju se naplaćuju ali po dosta nižim cenama nego u apoteci, a neophodni lekovi se ne naplaćuju (dobijaju se iz raznih donacija).Uloga socijalnog radnika/ce je da obezbedi individualne ili grupne razgovore (grupe samopomoći) sa klijentima/kinjama.

2.SHOUT clinic

Jedno od mesta na kojima deca ulice mogu da zatraže pomoć lekara. Za pregled im nije neophodan zdravstveni karton. Na klinici su zaposleni lekari porodične medicine, medicinske sestre i socijalni radnik/ca. Mladi ljudi na ovom mestu mogu dobiti zdravstveni pregled i lečenje (lekovi su besplatni). Ukoliko je neophodan nastavak ili ozbiljnije lečenje, klijenti bivaju upućeni lekarima specijalistima. Stomatološke usluge u Kanadi se naplaćuju, ali je za klijente ove klinike omogućeno pružanje besplatnih stomatoloških usluga. Važan program jeste i harm-reduction program (zamena igala) koji funkcioniše već nekoliko godina i koji radi mobilna jedinica ove klinike. Socijalni radnik/ca obezbeđuje individualne razgovore (u ovom centru nema grupnog rada, obzirom da su u pitanju deca ulice koja se ne zadržavaju dugo na jednom mestu).
Ova klinika je takođe finansirana od strane države.

3.Youth link

Ovaj centar je mesto okupljanja dece ulice, na kome mogu da se druže, dobiju hranu, liflete, kondome. U pitanju je nevladin centar, delimično finansiran od strane države i blisko povezan sa SHOUT klinikom. Glavni program ovog centra jesu vršnjačke edukacije koje rade pre svega mladi koji su i sami jedan period svog života proveli na ulici. Imali smo priliku da čujemo njihova životna iskustva i koliko im je u njihovom osnaživanju značio centar kao što je Youth link.

4.Flemingdon Health Centre

Zdravstveni centar za siromašnu populaciju (uglavnom su emigranti korisnici ovog centra). Zaposlen je veliki broj zdravstvenog osoblja (lekari/ke, medicinske sestre) kao i socijalni radnici. Ovaj centar je namenjen isključivo gore navedenoj populaciji, i to je mesto njihovog uključivanja u zsravstveni sistem. Pružene zdravstvene usluge su besplatne, kao i jedan broj lekova. Važno je da ovaj centar ne pruža samo zdravstvene usluge već ima i veliki broj programa podrške (grupe samopomoći, razne edukacije, časovi plesa, kuvanja…).
Flemingdon je delimično finansiran od strane države (60%).

5.Regent Park

"Regent Park" se nalazi u najsiromašnijem delu Toronta. Glavni cilj ovog centra jeste jačanje kapaciteta mladih i njihovo osnaživanje. Programi se uglavnom odnose na osnivanju fondova za školske stipendije za najsiromašnije kao i na "tutorstvu" – veliki broj mladih ljudi je uključen u ovaj program, i oni pomažu mlađima u savlađivanju školskog gradiva.
Centar je delimično finansiran od strane države.

6.St.Michael Hospital

U okviru ove bolnice osnovano je i psihijatrijsko odeljenje na koje dolaze mladi uglavnom upućeni iz SHOUT klinike. Osoblje čine lekari/ke, medicinske sestre i socijalni radnici.Osnovni paket usluga podrazumeva zdravstvene usluge (medikamentozna terapija, individualni i grupni rad).
Finansirani su od strane države.

7.Institut za bolesti zavisnosti

Ovaj centar je otvoren za mlade koji se suočavaju sa problemima alkoholizma i narkomanije. Zaposleno je uglavnom medicinsko osoblje i suština njihovih programa jeste pružanje podrške u odvikavanju od alkohola i droga. Ti programi podrazumevaju individualan i grupni rad sa klijentima.
Finansirani su od strane drzave.

8.Centar za podršku mladih sa psihijatrijskom dijagnozom

Kao i u ostalim centrima koji rade sa mladima, i ovde su najveći broj zaposlenih mladi ljudi. Postoji nekoliko programa za rad sa mladima sa psihijatrijskom dijagnozom (individualni i grupni rad). Grupe se prave po nekom određenom problemu i pravilo je da deca sa različitim dijagnozama ne rade u istoj grupi (zbog različitog pristupa). Spremnost dece za ovu vrstu rada procenjuje psihijatar (St.Michael Hospital), i zatim ih upućuje u ovaj centar.
Centar je finansiran od strane države.

9.Women’s Helpline

Telefon za žene koje prijavljuju bilo koji oblik nasilja je otvoren 24h i poziv je besplatan. Najvažnije je da je linija dostupna velikom broju žena bez obzira na jezičke prepreke, jer centar ima 154 jezičkih mogućnosti, kao i da je dostupna ženama sa oštećenim sluhom. Takođe je važno da imaju veliki broj volonterki.Imaju obavezu obaveštavanje policije u slučajevima pretnje samoubistvom ili ubistvom.
Delimično su finansirani od strane države.

10.Dufferin Mall Youth Services

U pitanju je cantar, otvoren u prizemlju tržnog centra, takođe namenjen mladima (prepoznato je da veliki broj mladih nemajući gde da ode provodi svoje vreme u tržnim centrima). Ovo je NVO koji nije finansiran od strane države i zbog toga ima malo zaposlenih (2), ostali su volonteri/ke. Ovo je neka vrsta svratišta za mlade gde oni mogu da rade na kompjuteru, da se druže i to im daje osećanje sigurnosti i podrške. Zavaljujući tome, mladi su ti koji prvi iniciraju razgovore sa konsultantima. Znači, osnovna ideja jeste da se stvori pozitivna i poverljiva atmosfera koja bi mlade podržala da sami zatraže ono što im je neophodno. Sem individualnih razgovora, postoje i grupe sa različitim temama, u zavisnosti od potreba mladih. Mladi predlažu šta žele da rade, a ne pružaoci usluga.

11.Support Our Youth

Ovaj centar je namenjen LGBT populaciji. Mladi imaju lak pristup ovom centru, bez prethodnog najavljivanja. Takođe, određeni broj konsultanata je uvek dostupan (za krizne situacije). Centar nudi individualne i grupne oblike rada. Sve je prilagođeno potrebama mlade populacije koja se obraća ovom centru, i oni sami predlažu programe koje bi voleli da rade.

Zabeleške:

Ono što je takođe važno u njihovom programu jeste da imaju jako razvijene Outreach servise i Health Bus, koji rade na terenu direktno sa mladima. Na taj način pokušavaju da se približe ovoj populaciji (više od 10.000) i da zadovolje osnovne zahteve mladih koji žive i rade na ulici.