• Predlog evidencije o nasilju u porodici
  Na okruglom stolu „U susret Evropi: Predlog evidencije o nasilju u porodici”, koji je održan 16. decembra 2010. godine u Sava Centru u Beogradu, u organizaciji Autonomnog ženskog centra, Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova i Projekta „Borba protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja“ (Uprave za rodnu ravnopravnost i UNDP), promovisan je model centralne (zajedničke) evidencije o nasilju u porodici i jedinstvene evidencije o nasilju u porodici za 8 službi (policija; tužilaštvo; sudovi -krivični, prekršajni, sud u sporu iz porodičnih odnosa; centri za socijalni rad; zdravstvene ustanove; specijalizovane službe za podršku žrtvama).

  Više o događaju: Izveštaj sa okruglog stola
  Više o modelu evidencije: Predlog evidencije o nasilju - uvod
 • Autonomni ženski centar je Radnoj grupi za izradu novog Zakonika o krivičnom postupku uputio svoje komentare na predloženi tekst Zakonika.

  PDF file  Pogledajte komentare
 • U ponedeljak 13. decembra 2010. godine, sa početkom u 10 časova, Autonomni ženski centar organizuje seminar «CEDAW i mogućnosti koje nudi – uloga ženskih NVO» koji će se održati u Beogradu, u Centru ’’Sava’’, sali 6/1.
   
  Gošća Autonomnog ženskog centra i predavačica na seminaru biće g-đa Eleanor Solo, iz Divizije za Unapređenje Žena (DAW), stručne službe UN Komisije za Status Žena (CSW) i UN Komiteta za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW Komitet). DAW je prvenstveno angažovan na uspostavljanju saradnje sa ženskim NVO i drugim organizacijama koje se bave rodnim pitanjima, kao i sa akademskom zajednicom.

  Cilj seminara je unapređivanje znanja o mogućnostima koje pruža CEDAW i Opcioni protokol, ali i drugi UN mehanizmi koji se bave unapređenjem položaja žena.

  Program seminara možete naći OVDE.
 • Autonomni ženski centar je 18. i 19. oktobra u Sava Centru organizovao dva seminara «Učinioci nasilja u porodici – ko čini šta i prema kome?» i «Nasilje u porodici, zaštita dece i roditeljska prava – koncept „Tri planete“ , na kojima je predavačica bila prof. dr Marijana Hester, profesorka studija o rodu, nasilju i međunarodnoj politici na Univerzitetu u Bristolu iz Velike Britanije.

  Pročitajte više...
 • U Javnotužilačkom priručniku objavljen je tekst Vanje Macanović i Tanje Ignjatović „Pozicija žrtve u krivičnom postupku“.   14.09.2010.

  Ceo priručnik možete naći OVDE

  PDF file  Pročitajte tekst
 • U utorak 31. avgusta 2010. god. u hotelu M, sa početkom u 11:00h, Autonomni ženski centar iz Beograda i Ženski istraživački centar iz Niša, će održati javnu prezentaciju istraživanja «Porodičnopravna zaštita od nasilja u porodici u praksi sudova u Srbiji».

  Istraživanjem su bili obuhvaćeni postupci u parnicama za zaštitu od nasilja u porodici, koji su vođeni kao osnovni postupci ili kao adhezioni po­stupci, uz postupak u brakorazvodnim parnicama, u periodu od druge polovine 2006. godine do prve polovine 2008. godine, pred 26 sudova na teritoriji Srbije.
 • Mreža ŽeneSiromaštvoRazvoj (50 ženskih organizacija) je pripremila amandmane na Zakon o izmenama i dopunama zakona o igrama na sreću. Kako je zakon u skupštinskoj proceduri amandmani su predati Odboru za ravnopravnost polova sa zahtevom da ih Odbor predloži Skupštini jer je to u skladu sa njihovim mandatom.

  Ovim anamdmanima predlažemo da se 5% sredstava namenjenih sportu preimenuje u sredstva namenjena organizacijama koje rade na poboljšanju položaja žena (obrazloženje uz amandmane). To je mali procenat koji bi samo delimicno ispravio nepravdu u izdvajanjima za muške sportske klubove iz budžeta.   05.08.2010.

  PDF file  Predlog amandmana na Zakon o izmenama i dopunama zakona o igrama na sreću

  PDF file  Dopis predsednici Odbora za ravnopravnost polova
 • Dokumenta izrađena u okviru projekta „Borba protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja“ od značaja su za koncipiranje budućih politika države i institucija u ovoj oblasti. Zbog toga je Autonomni ženski centar sastavio komentare na materijale dobijene na Konferenciji održanoj 27. aprila 2010. godine u Beogradu. Naši su komentari fokusirani na one aspekte nalaza i preporuka koje bi trebalo dopuniti, ispraviti ili oko kojih bi trebalo otvoriti širu javnu raspravu i uglavnom su u vezi sa pitanjima nasilja prema ženama u porodičnom kontekstu.

  PDF file  Pogledajte komentare
 • Autonomni ženski centar je izradio komentare o Nacrtu strategije za suzbijanje nasilja u porodici u Republici Srbiji. AŽC traži povlačenje ovog dokumenta i izradu novog participativnim procesom i u skladu sa Strategijom za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti.

  PDF file  Pogledajte komentare
 • Zaštitnik građana/građanki
  UPUTSTVA ZA STANDARDIZOVAN NEDISKRIMINATIVNI GOVOR I PONAŠANjE

  Zaštitnik građana/građanki ovim Upustvom preporučuje, inicira i zahteva od svih institucija i aktera u javnom prostoru da dosledno poštuju pravila nediskriminativnog ponašanja i verbalnog izražavanja smatrajući da je u izgradnji institucionalnog identiteta potrebno preduzeti ciljane napore ka prepoznavanju i suzbijanju diskriminativnih mehanizama mizoginije, ejblbodizma i homofobije, koja su u velikoj meri prisutna u našem društvu.

  Uputstva sadrže za sada tri poglavlja:

  I  Nediskriminativni jezik i ponašanje u odnosu na žene
  II  Nediskriminativni jezik i ponašanje u pogledu LGBT osoba
  III  Nediskriminativni jezik i ponašanje u pogledu osoba sa invaliditetom

  PDF file  Pogledajte dokument
 • Autonomni ženski centar je uputio dopis Upravi za rodnu ravnopravnost, tražeći da se organizacija briše sa popisa učesnica u izradi nacrta Strategije za suzbijanje nasilja u porodici u Republici Srbiji.

  Ključna neslaganja odnose se na: proces izrade dokumenta, principe koje strategija promoviše a koji nisu u skladu sa međunarodnim dokumentima, kao i neusaglašenost sa Strategijom za poboljšanje položaja žena i unapređivanje ravnopravnosti polova i Strategijom za sprečavanje nasilja u porodici i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja u APV

  PDF file  Pogledajte dopis
 • Ministarstvo zdravlja je 8. aprila predstavilo nacrt Posebnog protokola Ministarstva zdravlja Republike Srbije za zaštitu i postupanje sa ženama koje su izložene nasilju. Autonomni ženski centar je dostavio komentare od koji su neki usvojeni, a neki ne.

  PDF file  Pogledajte Protokol

  PDF file  Komentari Autonomnog ženskog centra
 • Institut za održive zajednice je 31. marta organizovao okrugli sto u saradnji sa sedam organizacija civilnog društva (Amiti, Gradjanske inicijative, Centar za samostalni život invalida, Romski informativni centar, Društvo za zaštitu dece i omladine, Grupa 484 i Autonomni ženski centar) na temu Praćenje politika socijalnog uključivanja – Postoji li delotvorna finansijska podrška politikama za smanjenje siromaštva.

  PDF file  Pogledajte izlaganje predstavnice Autonomnog ženskog centra
 • Peking+15 i paralelne aktivnosti NGO Foruma 25.03.10.
  Ove godine je 15 godina od kada je u Pekingu, septembra 1995, održana istorijska Četvrta svetska konferencija žena u organizaciji Ujedinjenih nacija, kada je usvojena Pekinška deklaracija i Platforma za akciju (koje su podržale 40.000 žena). Tim povodom, fokus 54. zasedanja Komisije za status žena (CSW) bila je implementacija strateških opredeljenja i plana aktivnosti u svim oblastima na koje se odnosi Pekinska platforma, kao i praćenje efekata Milenijumskih razvojnih ciljeva, identifikovanje oblasti zabrinutosti, novih trendova i potreba, kao i pitanje uvođenja rodnih pitanja u glavne tokove i pitanje mehanizama za postizanje rodne ravnopravnosti. Države članice su podnele izveštaje o implementaciji Pekinške platforme.

  Uz zvanični program konferencije državne delegacije, nevladine organizacije i mreže i međudržavne organizacije su organizovale paralelne događaje, kao niz tematskih panela, seminara i diskusija.

  Tokom šest dana boravka u Njujorku i praćenja (uglavnom) paralelnih aktivnosti unutar NGO Foruma vezanog za Peking+15, Tanja Ignjatović i Lepa Mladjenović su sastavile izveštaj za ženski pokret.

  Pročitajte izveštaj...
 • Veliki broj ženskih organizacija podržao je kandidaturu profesorke Nevene Petrušić za Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Skupštini Republike Srbije poslato je pismo podrške.
   
  Pismo podrške
  Spisak organizacija 
 • Uprava za rodnu ravnopravnost, projekat Borba protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja započela je proces izrade Strategije protiv nasilja u porodici.

  Zbog važnosti ove Strategije imamo odgovornost da upozorimo Upravu za rodnu ravnopravnost da je procesom kojim je započeta izrada ovog dokumenta nemoguće izraditi ozbiljan dokument.  12.03.10.

  PDF file  Pogledajte dopis
 • U organizaciji Švedske donatorske organizacije Kvinna Till Kvinna, 13-15. decembra 2009, održan je trodnevni trening za trenerice ''Seksualnost žena''. Trening je bio posvećen temama ženske seksualnosti, seksualnih prava i seksualnog nasilja. Na seminaru je učestvovalo 20-ak aktivistkinja iz Crne Gore, Srbije i sa Kosova. Autonomni ženski centar je predstavljala Zorica Spasojević.

  Pročitajte više...

 • Okrugli sto „ŽENSKA LJUDSKA PRAVA – TEMA KOJA NE MOŽE DA ČEKA“ u organizaciji Autnomnog ženskog centra i Ministarstva za ljudska i manjinska prava Republike Srbije, održan 18. decembra 2009. godine u Medija Centru u Beogradu.

  Povodom obeležavanja 30 godina postojanja UN Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) Sanja Jašarević-Kužić, pomoćnica ministra i Godrana Mohorović, viša savetnica u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava izvestile su učesnice/ke o aktivnostima Ministarstva na pripremi Drugog i Trećeg periodičnog iveštaja UN Komitetu, reformi izveštavanja u okviru UN i Ministarstva, kao i saradnji sa civilnim sektorom u procesu izrade izveštaja. Predstavnice i saradnice Autonomnog ženskog centra, Nataša Jovanović, Jelena Višnjić i Tanja Ignjatović su iznele podatke o primeni Zaključnih preporuka UN Komiteta državi Srbiji u oblasti nasilja prema ženama, prikazjući državni i lokalni nivo delovanja. Prezentovana je i publikacija „Mapiranje praznine – Nezavisni nadzor nad sprovođenjem Zaključnih komentara i preporuka UN Komiteta za eliminaciju diskriminacije žena državi Srbiji (finansijski podržana od Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Instituta za održive zajednice (ISC). U diskusiji su učestvovale predstavnice/i mehanizama za rodnu ravnopravnost i državnih tela, Žarko Šunderić, Leila Ruždić-Trifunović, Jana Kačarević, Danica Todorov, Vesna Šijački kao i Bobana Macanović iz AŽC.

  PDF file  Pogledajte izveštaj

  PDF file  Publikacija Mapiranje praznine

 • 10.decembra 2009. godine predstavnica Autonomnog ženskog centra Jelena Keserović, učestvovala je na 21. sastanku Kontakt grupe za Zapadni Balkan, pri Evropskom komitetu za ekonomska i socijalna pitanja u Briselu. Sastanku su prisustvovali članovi Evropske komisije, Evropskog parlamenta i organizacije civilnog društva iz Srbije (Savez samostalnih sindikata, UGS Nezavisnost, Udruženje penzionera, Udruženje poslovnih žena, Unija poslodavaca Srbije i Centar za samostalni život invalida Srbije).

  Pročitajte više...
 • NI JEDNA ŽENA MANJE, NI JEDNA MRTVA VIŠE
  „Ni jedna žena manje, ni jedna mrtva više“ naziv je kampanje koju organizuju Autonomni ženski centar, Mreža Žene protiv nasilja, Putujući feministički karavan i Rekonstrukcija Ženski fond.

  Kampanja traje od 25. novembra do 10. decembra 2009.

  U okviru šesnaestodnevne kampanje aktivizma protiv nasilja nad ženama aktivistkinje ovih organizacija u saradnji sa lokalnim ženskim organizacijama širom Srbije, organizovaće društveno angažovani performans o ubijenim ženama.

  Pročitajte više...
 • Radionica za razvoj kapaciteta aktivistkinja  ženskih nevladinih organizacija u čast obeležavanja 30te godišnjice Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW), 19. i 20. novembar 2009, Istanbul, Turska

  Autonomni ženski centar učestvovao je na dvodnevnoj radionici u organizaciji UNIFEM-a i Instituta za otvoreno društvo iz Budimpešte, koja je organizovana u čast 30 godina CEDAW-a za aktivistkinje ženskih nevladinih organizacija iz regiona Centralne i Istočne Evrope i zemalja bivšeg SSSR-a.

  Pročitajte više...
 • Ženske organizacije su napisale komentare na Predlog akcionog plana za sprovodjenje Nacionalne strategije za poboljšanje položaja žena i unapredjivanje rodne ravnopravnosti u Republici Srbiji (za period 2010-2015).

  20 ženskih organizacija je sačinilo komentare a 46 ih je podržalo.  20.10.09.

  PDF file  Pogledajte komentare
 • Drugoj konferenciji Mreže Žene protiv nasilja “Povezujemo se da bi menjale”, održanoj u Beogradu od 2. do 4. oktobra, prisustvovalo je 80 ekspertkinja  iz 29 organizacija, odnosno 18 gradova u Srbiji. Od Bačke Topole do Vranja ženske organizacije godišnje pružaju servise za preko 10 000 žena koje su preživele muško nasilje. Mrežu Žene protiv nasilja, koja je osnovana 2005, čini 25 SOS telefona, 4 skloništa i 2 istraživačka centra sa radnim iskustvom dužim od 10 godina, u proseku.

  Pročitajte više...
 • Autonomni ženski centar je 2. oktobra 2009. godine organizovao okrugli sto o ubistvima izvršenim nad ženama pod nazivom Zašto ih nema među nama?!

  Inicijativa za organizovanje okruglog stola na ovu temu potiče iz višegodišnje prakse Autonomnog ženskog centra u praćenju pojave (zabrinjavajućih podataka o njenoj učestalosti u našem kontekstu).

  PDF file  Zapisnik i preporuke sa okruglog stola Zašto ih nema među nama?!  
 • "POVEZUJEMO SE DA BI MENJALE" - Žene protiv nasilja
  Autonomni ženski centar u ime Mreže Žene protiv nasilja, organizuje Drugu konferenciju Mreže organizacija za rad sa ženama koje su preživele muško nasilje. Konferencija će se održati od 2-4.oktobra 2009.g. u hotelu M u Beogradu.

  PDF file  Pročitajte program konferencije
 • 44 ženske nevladine organizacije uputile su Otvoreno pismo Upravi za rodnu ravnopravnost u kome su izrazile zabrinutost zbog odnosa Uprave prema ženskim organizacijama.  21.09.09.

  PDF file  Pogledajte pismo 
 • Autonomni ženski centar je uradio opšte komentare na Model zakona o sprečavanju nasilja u porodici, čiji su autori Saša Gajin, Violeta Kočić – Mitaček i Tanja Drobnjak, a koji je rađen kao projektna ativnost Centra za mir i razvoj demokratije i finansijski podržan od Delegacije Evropske komisije.

  Imajući u vidu da je nasilje u porodici veoma ozbiljan društveni problem, kojim se Autonomni ženski centar posvećeno bavi već 16 godina, izražavamo neslaganje sa procesom kojim je, bez prethodne diskusije i ozbiljne analize, odlučeno da se piše zakon i načinom na koji je zakon pisan.

  Zabrinute smo jer Model zakona neadekvatnom operacionalizacijom koncepcijskih pretpostavki na kojima počiva predstavlja „korak u nazad“ u onosu na teško stečen nivo pravne zaštite od nasilja u porodici, čije su žene najčešće žrtve.

  Posebno smo zabrinute što će ovako loš model biti osnov izrade zakona radne grupe koju je formirala Uprava za rodnu ravnopravnost i u kojoj nema niti jedne predstavnice ženskih organizacija.

  PDF file  Opšti komentari na Model zakona
 • VEĆE KAZNE ZA NASILJE U PORODICI - USVOJENI AMANDMANI ZAŠTITNIKA GRAĐANA 09.09.09.
  Usvajanju amandmana u vezi sa krivičnim delom Nasilje u porodici na izmene Krivičnog zakonika prethodila je građanska akcija koju su pokrenuli Autonomni ženski centar, Ženski istraživački centar i Viktimološko društvo Srbije zajedno sa Zamenicom Zaštitnika i Zaštitnikom građanki/a, a svojim potpisima podržalo više od 60 organizacija civilnog društva.

  U potpunosti su usvojena dva amandmana Zaštitnika građana na izmene i dopune Krivičnog zakonika, od kojih se najvažniji tiče povećanja kazni za prva 3 stava (od 5) krivičnog dela Nasilje u porodici (član 194 KZ). Vlada je već predložila povećanje kazni za preostala 2 stava.

  Pročitajte više...