Usvajanju amandmana u vezi sa krivičnim delom Nasilje u porodici na izmene Krivičnog zakonika prethodila je građanska akcija koju su pokrenuli Autonomni ženski centar, Ženski istraživački centar i Viktimološko društvo Srbije zajedno sa Zamenicom Zaštitnika i Zaštitnikom građanki/a, a svojim potpisima podržalo više od 60 organizacija civilnog društva.

U potpunosti su usvojena dva amandmana Zaštitnika građana na izmene i dopune Krivičnog zakonika, od kojih se najvažniji tiče povećanja kazni za prva 3 stava (od 5) krivičnog dela Nasilje u porodici (član 194 KZ). Vlada je već predložila povećanje kazni za preostala 2 stava.

Drugi usvojeni amandman predviđa da se osuđenom za krivično delo protiv braka i porodice koji živi sa oštećenim u istom porodičnom domaćinstvu ne može odrediti izvršenje kazne zatvora u kućnom pritvoru (član 45 Krivičnog zakonika).

Pored usvojenih amandmana Zaštitnika građana, treba spomenuti da je inicijativom ove tri organizacije sprečeno da se u Zakonik, po predlogu Radne grupe, unese izmena o gonjenju samo po predlogu stranke, tako da se gonjenje i dalje preduzima po službenoj dužnosti.

Popunjena je i pravna praznina u pogledu toga ko se sve smatra članom porodice, međutim, kako je ostala odrednica "života u zajedničkom domaćinstvu za bivše supružnike" AŽC će se i dalje zalagati za ukidanje zajedničkog života kao uslova za zaštitu bivših suružnika od nasilja u porodici.

Krivično delo Nasilje u porodici (član 194 Krivičnog zakonika RS), nakon izmena i dopuna glasi:

(1)   Ko primenom nasilja, pretnjom da će napasti na život ili telo, drskim ili bezobzirnim ponašanjem ugrožava spokojstvo, telesni integritet ili duševno stanje člana svoje porodice, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.

(2)   Ako je pri izvršenju dela iz stava 1. ovog člana korišćeno oružje, opasno oruđe ili drugo sredstvo podobno da telo teško povredi ili zdravlje teško naruši, učinilac će se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina.

(3)    Ako je usled dela iz st. 1. i 2. ovog člana nastupila teška telesna povreda ili teško narušavanje zdravlja ili su učinjena prema maloletnom licu, učinilac će se kazniti zatvorom od dve do deset godina.

(4)   Ako je usled dela iz st. 1, 2. i 3. ovog člana nastupila smrt člana porodice, učinilac će se kazniti zatvorom od tri do petnaest godina.

(5)   Ko prekrši mere zaštite od nasilja u porodici koje mu je sud odredio na osnovu zakona, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine i novčanom kaznom.