Autonomni ženski centar (AŽC), u saradnji sa Glasom razlike i ASTROM izabran je za Kontakt organizaciju civilnog društva za pitanja žena (KOCD), na ponovljenom konkursu koji je raspisao Tim potpredsednka Vlade Srbije za implementaciju Strategije za smanjenje siromaštva u Srbiji.

Kandidatura je podrazumevala podnošenje predloga aktivnosti koje bi bile usmerene na uspostavljanje mehanizama komunikacije između ženskih nevladinih organizacija u Srbiji, Tima za implementaciju SSS i relevantnih ministarstava, agencija i institucija koje rada na implementaciji SSS. Mehanizam komunikacije trebalo bi da obezbedi organizovanu, kontinuiranu, dvosmernu razmenu informacija, učešće u ključnim procesima vezanim za SSS i ostvarivanje uticaja na efekte implementacije strategije, koji će dovesti do smanjenja siromaštva u Srbiji, posebno siromaštva žena.

AŽC, Program razvoja dobrih praksi u oblasti nasilja u porodici, će u saradnji sa Glasom razlike i ASTROM u narednih godinu dana organizovati sledeće aktivnosti:

  • prikupljanje i analizu podataka o aktivnostima ženskih nevladinih organiacija u Srbiji u vezi sa siromaštvom žena, kao i iskustvima u uspostavljanju saradnje sa vladinim institucijama na lokalnom i nacionalnom nivou.
  • posredovanje u uspostavljanju dvosmerne komunikacije između ključnih aktera:
  1. između ženskih organizacija i grupa kroz elektronsku komunikaciju, konsultativne radionice i pisane komentare,
  2. između ženskih organizacija, lokalnih samouprava, lokalnih javnih službi i građanki/građana kroz lokalne javne razgovore i medijske prezentacije,

  3. između KOCD, Tima za implementaciju SSS, ministarstava i nadležnih državnih institucija,

  4. između KOCD i JUP.

  • organizovanje radionica za unapređenje znanja i veština ženskih organizacija u procesima (nezavisnog) praćenja i ocene (primene) državnih politika i strategija, uspostavljanja odnosa sa donosiocima odluka (na nacionalnom i lokalnom nivou) i zagovaranja i iniciranja procesa koji doprinose poboljšanju položaja žena (utiču na dostupnost prava i usluga i smanjenje siromaštva) u važnim oblastima kao što su zapošljavanje, rad, obrazovanje, zdravlje i socijalna zaštita.

Svi prikupljeni podaci o merama i aktivnostima na smanjenju siromaštva žena, kao i prikupljeni komentari i preporuke nasatali tokom konsultativnih procesa, javnih razgovora, edukativnih radionica i neposrednih aktivnosti ženskih organizacija biće korišćeni za precizniju ocenu efekata programskih mera i aktivnosti vladinih institucija, preciznije sagledavanje položaja, potreba i prava žena u različitim sferama, kao i za bolje planiranje budućih mera i aktivnosti na poboljšanju položaja i smanjenju siromaštva žena.