19. maj – 9. jun 2006.
U okviru regionalnog projekta: “Saradnja sa institucijama u stvaranju mehanizama monitoringa i intervencije u oblasti nasilja u porodici – razmena dobrih praksi, trening za trenere/ice i razvijanje kapaciteta nevladinih organizacija”, koji izvodi Glas razlike iz Beograda u partnerstvu sa 5 NVO iz regiona Balkana: Žene ženama iz BiH, Albanski centar za populaciju i razvoj i Centar za pravne građanske inicijative iz Albanije, Unija ženskih organizacija iz Makedonije (SOŽM), Centar za žene – žrtve rata “Rosa” iz Hrvatske i Autonomni ženski centar - Program razvoja dobrih praksi u oblasti nasilja u porodici, uz finansijsku podršku NVO HOM iz Utrehta, Holandija, održana su 4 seminara:

  • 19. maja 2006. godine u Skoplju,
  • 27. maja 2006. godine u Sarajevu,
  • 01. juna 2006. u Tirani,
  • 08. juna 2006. u Zagrebu

Učesnice seminara su bile predstavnici ženskih NVO iz različitih gradova Makedonije, BIH, Hrvatske i Albanije koje imaju višegodišnje iskustvo u radu sa nasiljem nad ženama i iskustvo u organizovanju lokalne zajednice i javnih službi u prevenciji i zaštiti od nasilja nad ženama. Na seminarima su učestvovale/i i predstavnice/i institucija iz centar za socijalni rad, osnovnih škola, vladinih tela za ravnopravnost polova.

Program jednodnevnog seminara obuhvatio je sledeće teme: razmenu iskustava u radu sa nasiljem u porodici i saradnji sa institucijama; razumevanje konteksta i socijalnih promena; koncept koordinirane akcije lokalne zajednice u zaštiti od nasilja u porodici – strateška pitanja (iskustva AŽC); edukacija profesionalaca, međuresorna saradnja, primena znanja, praćenje efekata i učenje iz vlastitog iskustva; razvijanje razumevanja, uspostavljanje saradnje i podizanje kapaciteta profesionalaca za bavljenje problematikom nasilja u porodici; diskusija o lokalnom kontekstu, identifikovanje unutrašnjih i spoljnih kapaciteta i planiranje uticaja. Voditeljke seminara bile su Tanja Ignjatović i Bobana Macanović. Metode rada su obuhvatile: prezentaciju, diskusiju, rad u grupama. Učesnicama/ima su prezentovani prateći edukativni i informativni materijali nastali tokom razvoja programa saradnje sa institucijama (centri za socijalni rad, policija, tužilaštvo i sud) od 2002. godine.

Posebna pažnja u prezentaciji posvećena je konceptu modela koordinirane akcije lokalne zajednice u prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici i njegovoj implementaciji. Učesnice/i su pokazali interesovanje za prezentovan sadržaj – posebno za strategije saradnje, konkretne postupke koji su razvijeni u okviru programa (elektronske evidencije podataka o nasilju i intervencijama, konferencije slučaja – metodologija, mobilni tim, međuresorne sastanke i sl.), kao i za edukativni materijal.  

Voditeljke su bile vrlo zadovoljne komunikacijom i razmenom koja je uspostvaljena tokom seminara. Istovremeno, bile su u prilici da čuju iskustva, napore i ideje koje se preduzimaju u BiH, Makedoniji, Hrvatskoj i Albaniji, kako bi se uspostavio i održao integralni model zaštite od nasilja u porodici.  

Verujemo da su povremeni susreti i razmene informacija između predstavnika/ca nevladinih organizacija i institucija iz regiona značajni za unapređenje rada svih, te da ih i ubuduće treba organizovati.