konferencijaBeograd, 7/11/2014.  Konferencija je bila posvećena razmatranju aktivnosti na usaglašavanju zakona i propisa Republike Srbije sa standardima Konvencije (poglavlje V – Materijalno pravo i poglavlje VI – Istraga, sudski postupak, proceduralno pravo i zaštitne mere).

studijaCilj osnovne studije je da se ustanovi obim usklađenosti relevantnog normativnopravnog i okvira javnih politika u Srbiji sa standardima Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama, te da se utvrde oblasti u kojima su neophodne buduće izmene i dopune zakona i propisa.

Posle saopštenja u kome su Autonomni ženski centar, Komitet pravnika za ljudska prava i Regionalni centar za manjine izrazili ozbiljnu zabrinutost povodom stupanja na snagu Uredbe o merama socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoći, podneta je Inicijativa za ocenu ustavnosti ove uredbe Ustavnom sudu Srbije.

Autonomni ženski centar, Komitet pravnika za ljudska prava (YUKOM) i Regionalni centar za manjine u zajedničkom saopstenju za javnost izražavaju zabrinutost povodom stupanja na snagu Uredbe o merama socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoći.

Autonomni ženski centar raspisuje konkurs za
VOLONTERSKI RAD NA SOS TELEFONU
NAMENJENOM ŽENAMA KOJE SU PREŽIVELE NASILJE

Autonomni ženski centar objavljuje poziv za dostavljanje ponuda za eksternu evaluaciju projekta "Udruženim naporima – ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno-zasnovanog nasilja", koji finansira Evropska unija.

konferencija skopje30/9/2014, Skoplje:  Predstavnice Autonomnog ženskog centra učestvovale su na konferenciji „Unapređenje zaštite žrtava i procesuiranja učinilaca rodno-zasnovanog nasilja i nasilja u porodici“, koja je održana 30.9. – 1.10.2014. godine u Skoplju. Konferencija je bila posvećena Konvenciji Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama, te su glavne teme obuhvatile iskustva zemalja jugoistočne Evrope i Turske u procesima potpisivanja, odnosno ratifikacije ove Konvencije.

bobana macanovicBobana Macanović govori na 11. zajedničkoj sednici Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Narodne skupštine Republike Srbije, održanoj 23. septembra 2014. godine, na temu: Razmatranje pitanja položaja i prava LGBT osoba u Republici Srbiji. bullet-7

potpisujem sKonvencija Saveta Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici stupa na snagu 1. avgusta 2014. godine. Ovo je važan korak u istoriji ženskog pokreta, kao i podsetnik koliko još toga treba da bude učinjeno da bi se poboljšao položaj žena i njihove dece koja su preživela nasilje.

Autonomni ženski centar i Mreža Žene protiv nasilja, povodom napada u Valjevu, na aktivistkinje i aktiviste Žena u crnom iz Beograda, uputile su poziv Evropskoj komisiji u Briselu i Delegaciji Evropske unije u Beogradu na hitnu akciju usmerenu na zaustavljanje nasilja prema braniteljkama ljudskih prava.