un-logo-85 sKomitet za nevladine organizacije (jedan od stalnih komiteta UN Ekonomskog i socijalnog saveta – UN ECOSOC), je na poslednjem zasedanju u maju 2012. odlučio da preporuči dobijanje specijalnog konsulativnog statusa za Autonomni ženski centar. Očekuje se potvrda ove preporuke od strane samog Ekonomskog i socijalnog saveta  na zasedanju krajem jula ove godine.

azc-logoNa okruglom stolu koji je organizovalo Ministarstvo za rad i socijalnu politiku, Autonomni ženski centar je predstavio komentare na drugi Nacrt Pravilnika o minimalnim standardima za pružanje savetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga u socijalnoj zaštiti. U komentarima skrenuta je pažnja Radne grupe na dva bazična nedostatka, i u celosti i delovima, zbog kojih je dokument neprihvatljiv za Autonomni ženski centar i druge ženske organizacije koje pružaju usluge ženama sa iskustvom nasilju.

kocdŠta nam novo donosi Zakon o socijalnoj zaštiti? Kako se njegova primena odražava na žene, mlade, izbeglice i raseljena lica? Kako on štiti decu, Rome i Romkinje, stare i osobe sa invaliditetom? Da li država dovoljno efikasno štiti ove ugrožene grupe, kakve će mere i odluke donositi, kako će ih sprovoditi i kako će to u krajnjem uticati na život svih građana i građanki u Srbiji?

konferencijaAutonomni ženski centar је 20. marta 2012. godine održao Konferenciju «Novi standardi u zaštiti žena od svih oblika nasilja – u susret ratifikaciji Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici».

savet evropeAŽC organizuje Konferenciju «Novi standardi u zaštiti žena od svih oblika nasilja – u susret ratifikaciji Konvencije Saveta Evrope o suzbijanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici», u utorak 20. marta 2012. godine uCentru ’’Sava’’ u Beogradu.

sajam sAutonomni ženski centar je na Sajmu socijalne zaštite, održanom 10. februara 2012. godine u organizaciji Ministarstva rada i socijalne politike, predstavio svoj rad i usluge koje pruža ženama žrtvama nasilja u porodici.

azc-logo sAkcije zagovaranja AŽCa tokom 2011. godine su se kretale u nekoliko pravaca u skladu sa ciljevima postavljenim strateškim dokumentom AŽCa, ali i tokovima u oblasti zaštite od nasilja u porodici, socijalne politike i socijalne inkluzije na državnom i lokalnom nivou.

zastitnik-gradjana sPovodom dopisa koji je AŽC uputio Zaštitiniku građana u vezi sa postupanjem policijskih službenika u slučaju korišćenja mal. deteta radi hapšenja lica osumnjičenog za ubistvo, Zaštitnik građana je utvrdio da su policijski službenici povredili načelo zakonitosti .

sluzbeni-list-55-11Skupština grada Beograda usvojila je 23. decembra 2011. godine Odluku o pravima i uslugama socijalne zaštite (Sl. list grada Beograda 55/11) kojom su uklonjene diskriminatorne odredbe prethodne Odluke o pravima u socijalnoj zaštiti Beograda.

daphne-logoMreža organizacija „Žene – siromaštvo – razvoj“ čiji rad koordinira Autonomni ženski centar, zajedno sa  Mrežom  „Žene protiv nasilja“ i  Mrežom organizacija za decu Srbije - MODS, uputila je inicijativu Ministarstvu rada i socijalne politike, ministru Rasimu Ljajiću i državnoj sekretarki Snežani Lakićević, za pristupanje Republike Srbije EU Programu Daphne III.