Autonomni ženski centar je prisustvovao 21. sednici Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, na kojoj je razmatran Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, koji je podnela Vlada. Tanja Ignjatović je pohvalila činjenicu da Predlog zakona otvara mogućnost da Srbija bude među prvih deset država koje su potvrdile ovu evropsku Konvenciju, i na taj način pristupi unapređenju zakonske regulative i ukupne politike u prevenciji i zaštiti žena od nasilja. Istovremeno, ona je članice i članove Odbora podsetila na rezerve koje država ima u odnosu na ovaj međunarodni dokument, koje ne odražavaju doslednost državne politike.

Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici u celini dostupan ovde.

okrugli-sto 24-jun sNa okruglom stolu je predstavljeno istraživanje „Posledice koje ima nasilje prema ženama u partnerskom odnosu na decu i odgovor javnih službi na ovaj problem“, koje je Autonomni ženski centar realizovao u saradnji sa 12 ženskih organizacija, članica Mreže „Žene protiv nasilja“, tokom 2012. godine, a u okviru projekta „Zaštita dece od nasilja u jugoistočnoj Evropi“, koji je finansirala Evropska unija u partnerstvu sa UNICEF-om.

rastimo-zajednoU okviru programa Evropske komisije Podrška civilnom društvu, čiji je cilj utemeljenje demokratskih vrednosti kao uslov za EU integracije, u Beogradu je 23. i 24. maja u Palati Srbija održana konferencija EU i partnerstvo za civilno društvo.

zagrebPet partnerskih organizacija je imalo trodnevni seminar koji je vodilo 5 stručnjakinja/ka iz Hrvatske i EU. Predstavnice partnerskih organizacija su unapredile svoja znanja i veštine i dogovorile buduće akcije: biće izabran jedan, zajednički slogan kampanje; zahtevi kampanje će biti specifični u odnosu na kontekst svake od država; Izrađen je plan narednih aktivnosti.

Autonomni ženski centar uputio je dopis državnoj sekretarki Brankici Janković, sa komentarima na nedoslednost u upotrebi rodno osetljivih termina, odnosno imenovanja žene kao subjekta zaštite od nasilja u porodici.

Akcije zagovaranja AŽCa tokom 2012. godine su se odvijale u skladu sa ciljevima postavljenim strateškim dokumentom AŽCa i tokovima u oblasti zaštite od nasilja u porodici, socijalne politike i socijalne inkluzije na državnom i lokalnom nivou, koji su, zbog izbora i promene vlasti tokom 2012. godine, donekle bili usporeni. Sa promenom vlasti, zaustavljeni su procesi zakonskih izmena koje je inicirala prethodna Vlada i krajem godine se pristupilo ubrzanim izmenama velikog broja sistemskih zakona vezanih za pravosuđe.

Kancelarija za ljudska i manjinska prava je 5. aprila 2013. godine na konferenciji „Perspektive antidiskriminacione politike u Srbiji“ predstavila nacrt Strategije za borbu protiv diskriminacije. Autonomni ženski centar je učestvovao u izradi Strategije i koordinirao rad tematske grupe – žene. Nacrt Strategije će biti dostupan za komentare i predloge dopuna do 7. maja 2013. godine.

image1Autonomni ženski centar je održao inicijalni sastanak sa predstavnicama lokalnih partnerskih organizacija 02-03. aprila 2013. godine u Beogradu, u cilju upoznavanja partnerica sa projektnim ciljevima, aktivnostima i obavezama u realizaciji projekta i razrade metodologije za izradu lokalne kontekstualne analize. Sastanak je realizovan u okviru projekta „Udruženim naporima – ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja“, koji finansira Evropska unija.

Predstavnice Autonomnog ženskog centra (AŽC) i nezavisnih regulatornih tela za zaštitu prava građana/građanki (NRT) na radnom sastanku u Beogradu razmenile su informacije o komplementarnim aktivnostima u vezi sa ratifikacijom i implementacijom Konvencije Saveta Evrope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Predstavnica Autonomnog ženskog centra, Tanja Ignjatović, učestvovala je 15. marta 2013. godine na seminaru “Ženska parlamentarna mreža: ka uspešnoj saradnji sa nezavisnim telima, OCD i medijima” u Subotici, koji je organizovao Beogradski fond za političku izuzetnost. Tom prilikom, ona je članice Parlamenta upoznala sa projektom i aktivnostima AŽC-a u vezi sa Konvencijom Saveta Evrope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, kao i amandmane AŽC-a za izmene zakona u oblasti nasilja u porodici.