konferencija-sk sAutonomni ženski centar je 8. novembra 2012. godine u Beogradu organizovao međunarodnu konferenciju „Rizici od siromaštva za žene sa iskustvom nasilja i za višestruko marginalizovane grupe žena“. Na konferenciji su predstavljene ključne karakteristike i inicijative za unapređenje politika socijalnog uključivanja žena sa iskustvom nasilja i drugih marginalizovanih grupa žena u zemljama Zapadnog Balkana i Evropskoj uniji. Prikazani su rizici od siromaštva za ove grupe žena u uslovima finansijske krize, sa posebnim osvrtom na uticaj smanjenja javne potrošnje i usluga na prava žena u Evropi.

Autonomni ženski centar vas sa velikim zadovoljstvom obaveštava da tokom novembra i decembra 2012. godine u Beogradu organizuje Instruktažu za rad na SOS telefonu namenjenom ženama sa traumom muškog nasilja. Instruktaža traje 72 radna sata (odnosno 12 radnih dana), a prati je i dodatna praktična edukacija za voloterski rad na SOS telefonu.

ivanjica sAutonomni ženski centar je u Ivanjici organizovao četvorodnevni seminar za predstavnice ženskih organizacija civilnog društva koje se bave podrškom ženama koje preživljavaju nasilje o zastupanju prava korisnica pred centrima za socijalni rad i policijom, sa fokusom na nadležnostima institucija i žalbenim mehanizmima. Učestvovalo je 20 organizacija iz 14 gradova.

Autonomni ženski centar, feministička nevladina organizacija koja se specijalizovano bavi pitanjima nasilja prema ženama (nasilje u porodičnom kontekstu i seksualno nasilje) objavljuje javni poziv za dostavljanje ponuda za usluge eksterne evaluacije projekta „Ka socijalnoj koheziji – uticaj na politike socijalnog uključivanja za višestruko marginalizovane grupe žena i žrtve nasilja“.

Autonomni ženski centar od 2008. godine redovno prati izvršenje budžeta Uprave za rodnu ravnopravnost pri Ministarstvu rada i socijalne politike, kao nadležnom telu u Republici Srbiji za poboljšanje položaja žena i unapređenje rodne ravnopravnosti. Potrošnja budžetskih sredstava Uprave je i dalje ispod 50%.

un-logoEkononomski i socijalni savet Ujedinjenih nacija (ECOSOC) na zasedanju u julu 2012. usvojio je preporuku Komiteta za nevladine organizacije i odobrio specijalni konsultativni status Autonomnom ženskom centru.

Od 01.08.-31.08.2012. godine SOS telefon će raditi svakog radnog dana od 10-15h.
Od 01.09.2012. godine SOS telefon će početi sa radom u redovnom terminu.

Pravna pomoć neće raditi u periodu od 01.08.-20.08.2012. godine.
Od 20.08.2012. godine počeće sa radom telefonska i e-mail pravna pomoć u redovnim terminima.
Od  03.09.2012 počeće sa radom pisana pravna pomoć.

un-logo-85 sKomitet za nevladine organizacije (jedan od stalnih komiteta UN Ekonomskog i socijalnog saveta – UN ECOSOC), je na poslednjem zasedanju u maju 2012. odlučio da preporuči dobijanje specijalnog konsulativnog statusa za Autonomni ženski centar. Očekuje se potvrda ove preporuke od strane samog Ekonomskog i socijalnog saveta  na zasedanju krajem jula ove godine.

azc-logoNa okruglom stolu koji je organizovalo Ministarstvo za rad i socijalnu politiku, Autonomni ženski centar je predstavio komentare na drugi Nacrt Pravilnika o minimalnim standardima za pružanje savetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga u socijalnoj zaštiti. U komentarima skrenuta je pažnja Radne grupe na dva bazična nedostatka, i u celosti i delovima, zbog kojih je dokument neprihvatljiv za Autonomni ženski centar i druge ženske organizacije koje pružaju usluge ženama sa iskustvom nasilju.

kocdŠta nam novo donosi Zakon o socijalnoj zaštiti? Kako se njegova primena odražava na žene, mlade, izbeglice i raseljena lica? Kako on štiti decu, Rome i Romkinje, stare i osobe sa invaliditetom? Da li država dovoljno efikasno štiti ove ugrožene grupe, kakve će mere i odluke donositi, kako će ih sprovoditi i kako će to u krajnjem uticati na život svih građana i građanki u Srbiji?