zagrebPet partnerskih organizacija je imalo trodnevni seminar koji je vodilo 5 stručnjakinja/ka iz Hrvatske i EU. Predstavnice partnerskih organizacija su unapredile svoja znanja i veštine i dogovorile buduće akcije: biće izabran jedan, zajednički slogan kampanje; zahtevi kampanje će biti specifični u odnosu na kontekst svake od država; Izrađen je plan narednih aktivnosti.

Autonomni ženski centar uputio je dopis državnoj sekretarki Brankici Janković, sa komentarima na nedoslednost u upotrebi rodno osetljivih termina, odnosno imenovanja žene kao subjekta zaštite od nasilja u porodici.

Akcije zagovaranja AŽCa tokom 2012. godine su se odvijale u skladu sa ciljevima postavljenim strateškim dokumentom AŽCa i tokovima u oblasti zaštite od nasilja u porodici, socijalne politike i socijalne inkluzije na državnom i lokalnom nivou, koji su, zbog izbora i promene vlasti tokom 2012. godine, donekle bili usporeni. Sa promenom vlasti, zaustavljeni su procesi zakonskih izmena koje je inicirala prethodna Vlada i krajem godine se pristupilo ubrzanim izmenama velikog broja sistemskih zakona vezanih za pravosuđe.

Kancelarija za ljudska i manjinska prava je 5. aprila 2013. godine na konferenciji „Perspektive antidiskriminacione politike u Srbiji“ predstavila nacrt Strategije za borbu protiv diskriminacije. Autonomni ženski centar je učestvovao u izradi Strategije i koordinirao rad tematske grupe – žene. Nacrt Strategije će biti dostupan za komentare i predloge dopuna do 7. maja 2013. godine.

image1Autonomni ženski centar je održao inicijalni sastanak sa predstavnicama lokalnih partnerskih organizacija 02-03. aprila 2013. godine u Beogradu, u cilju upoznavanja partnerica sa projektnim ciljevima, aktivnostima i obavezama u realizaciji projekta i razrade metodologije za izradu lokalne kontekstualne analize. Sastanak je realizovan u okviru projekta „Udruženim naporima – ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja“, koji finansira Evropska unija.

Predstavnice Autonomnog ženskog centra (AŽC) i nezavisnih regulatornih tela za zaštitu prava građana/građanki (NRT) na radnom sastanku u Beogradu razmenile su informacije o komplementarnim aktivnostima u vezi sa ratifikacijom i implementacijom Konvencije Saveta Evrope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Predstavnica Autonomnog ženskog centra, Tanja Ignjatović, učestvovala je 15. marta 2013. godine na seminaru “Ženska parlamentarna mreža: ka uspešnoj saradnji sa nezavisnim telima, OCD i medijima” u Subotici, koji je organizovao Beogradski fond za političku izuzetnost. Tom prilikom, ona je članice Parlamenta upoznala sa projektom i aktivnostima AŽC-a u vezi sa Konvencijom Saveta Evrope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, kao i amandmane AŽC-a za izmene zakona u oblasti nasilja u porodici.

csw57Predstavnice Autonomnog ženskog centra su učestvovale na 57. zasedanju Komisije za status žena Ujedinjenih nacija u Njujorku od 4. do 8. marta 2013. godine. Prioritetna tema na zasedanju je bila „Sprečavanje i prevencija svih oblika nasilja prema ženama i devojčicama”. AŽC je pre zasedanja uputio pisanu izjavu o sprečavanju i prevenciji nasilja prema ženama u Srbiji.

okrugli-stoU Beogradu 26. februara 2013. Autonomni ženski centar je organizovao Regionalni okrugli sto posvećen razmeni informacija i iskustava u oblasti zastupanje prava žena koje su preživele nasilje. Učesnice ovog skupa bile su ženske organizacije iz Srbije, Bosne i Hercegovine, i Hrvatske (17 organizacija), koje u okviru svog rada imaju razvijene usluge podrške za žene.

beograd-ustaje sPridružite se: JEDNA MILIJARDA PLEŠE PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA, četvrtak 14. februar, 14 časova Trgu republike u Beogradu. Nezavisne aktivistkinje ženskog i mirovnog pokreta pridružiće se aktivistkinjama širom sveta u akciji JEDNA MILIJARDA USTAJE, najvećoj akciji u istoriji međunarodnog pokreta za zaustavljanje nasilja nad ženama i devojkama.