Trajanje projekta: 15 meseci

Projekat finansira: Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji

Projekat u partnerstvu realizuju Autonomni ženski centar, ASTRA i Žene u crnom

Osnovni cilj projekta: Doprinos promovisanju mira i poštovanja ljudskih prava, ljudske bezbednosti i zaštite od rodno zasnovanog nasilja, kroz osnaživanje žena za saradnju, pravljenje koalicija i uticaj na unapređenje politika i procedura u  sektoru bezbednosti, a u skladu sa Rezolucijom Ujedinjenih nacija 1325.

Specifični ciljevi i planirane aktivnosti:

  1. Povećanje znanja pripadnika/ca sektora bezbednosti o rodno zasnovanom nasilju kao najozbiljnijoj formi diskriminacije i kršenja ljudskih prava

Aktivnosti: priprema sadržaja za edukacije, 4 seminara za pripadnice/ke policije, praćenje primene usvojenih znanja

  1. Unapređena rodna osetljivost pravila i procedura za tretman žena u najmanje jednom dokumentu sistema bezbednosti

Aktivnosti: Formiranje radne grupe za analizu dokumenata i kreiranje preporuka, 2 konsultativna sastanka radne grupe, javna rasprava i predstavljanje kreiranih preporuka

  1. Podignuta svest javnosti, ženskih organizacija i sektora bezbednosti o ulozi žena u procesu izgradnje mira kako bi se izgradila ljudska bezbednost

Aktivnosti: 4 regionalna sastanka u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, trening trenerica, 10 radionica za žene u multi-etničkim i manje razvijenim zajednicama, štampa edukativne brošure za učesnice radionica, štampa brošure o ličnom doživljaju žena koncepta ljudske bezbednosti, sastanak za evaluaciju rezultata

Ciljne grupe – predstavnici/e sistema bezbednosti, institucionalnih tela za primenu NAP 1325, predstavnice/i nevladinih organizacija, žene i devojke , mediji.