41 susreti socijalnih radnikaNa 41. susretima socijalnih radnika - naučno-stručnom skupu sa međunarodnim učešćem u organizaciji Fakulteta političkih nauka iz Beograda, pod nazivom “Solidarnost u svetu koji se menja: perspektive i izazovi za socijalni rad i socijalnu politiku”, održanom (online) 4. juna 2021. godine, izlaganja su imale i predstavnice Autonomnog ženskog centra.

discrimination sAutonomni ženski centar, ASTRA i Grupa 484, kao članice prEUgovor koalicije, podnele su Narodnoj skupštini, a pre toga Odboru za ljudska i manjinska prava i rodnu ravnopravnost, kao i Odboru za evropske integracije, amandmane na zabrinjavajuća rešenja Predloga zakona o rodnoj ravnopravnosti i Predloga zakona o izmeni i dopuni Zakona o zabrani diskriminacije, koja su se pojavila nakon javne rasprave. Oba zakona su usvojena bez izmena predloga zakona na način na koji je koalicija prEUgovor ukazala.

18 maj sNa predstavljanju tek usvojene Strategije za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici za period 2021. do 2025. godine, Autonomni ženski centar je postavio pitanje da li nam je potreban ovaj strateški dokument u kontekstu u kom se on usvaja.

nacionalni sos telPoverenik za zaštitu informacija od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti doneo je rešenje (broj 071-01-4864/2019-03 od 2. 4. 2021.) kojim potvrđuje da Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine nije mogao odbiti zahtev Autonomnog ženskog centra na pristup podacima o radu nacionalnog SOS telefona za podršku ženama sa iskustvom nasilja, odnosno da je zahtev AŽC u skladu sa čl. 5, čl. 8, st. 1 i 2, kao i čl. 15. I pored toga, Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine odbio je novi zahtev AŽC – uz besmislena obrazloženja.

tri godine bez rezultata sNema poboljšanja u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava žena, pokazuje najnovija studija Autonomnog ženskog centra „Tri godine od usvajanja Programa – bez očekivanih rezultata”. Studija analizira primenu Nacionalnog programa očuvanja i unapređenja seksualnog i reproduktivnog zdravlja građana Republike Srbije (2017) kojom je predviđeno poboljšanje stanja u ovoj oblasti putem informisanja, edukacije, savetovanja, uz veću participaciju korisnika usluga i prilagođavanje rada zdravstvenih službi potrebama posebno osetljivih populacionih kategorija.

prEUgovor sPeriod od novembra 2020. do aprila 2021. godine obeležile su ubrzane aktivnosti novoformirane Vlade i Narodne skupštine, kojima je cilj bio da nadoknade izgubljenu godinu u procesu evropskih integracija Srbije. Međutim, monitoring koji je sprovela koalicija prEUgovor u proteklih šest meseci vodi zaključku da ti obnovljeni napori pre predstavljaju nastavak nekadašnjeg pristupa „štikliranja stavki”, koji do sada nije doneo ubedljive rezultate u praćenim oblastima - politički kriterijumi i poglavlja 23 i 24. Iako i dalje postoji deklarativna posvećenost putu Srbije ka EU (povremeno isprekidana izlivom antievropskih poruka), koalicija još uvek nije uverena da, u stvari, postoji politička volja za sprovođenje suštinskih reformi.

azc sAutonomni ženski centar i Žene u crnom iz Beograda u saradnji sa organizacijama članicama Mreže Žene protiv nasilja organizuju uličnu akciju, u crnini i ćutanju, 18. maja 2021. od 13h do 14h, na početku Knez Mihajlove ulice (kod nekadašnjeg Ruskog cara), pod imenom „Pamtimo ubijene žene“. Pozivamo vas da nam se pridružite.

zabrana diskriminacije sKoalicija prEUgovor je Narodnoj skupštini Republike Srbije predala amandmane na Predlog zakona o rodnoj ravnopravnosti, kao i amandmane na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije. Koalicija je ukazala na nužnost da se posebna pažnja obrati na odredbe čl. 58 i čl. 77 Predloga zakona o rodnoj ravnopravnosti, kojima se propisuju finansijska sredstva za organizovanje i sprovođenje specijalizovanih usluga za žrtve nasilja.

infografika now is timeU godini u kojoj obeležavamo desetogodišnjicu usvajanja Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici (Istanbulske konvencije), Evropski ženski lobi (EWL) je objavio izveštaj “Towards a Europe Free from Male Violence Against Women and Girls” o primeni Konvencije u zemljama koje su je ratifikovale.

rodna ravnopravnostAutonomni ženski centra se obratio Odboru za ljudska i manjinska prava i rodnu ravnopravnost u Narodnoj skupštini, apelom da prilikom razmatranja predloženog Zakona o rodnoj ravnopravnosti obrate pažnju na odredbe čl. 58 i čl. 77 kojima se propisuju finansijska sredstva za organizovanje i sprovođenje specijalizovanih usluga u slučaju nasilja prema ženama i nasilja u porodici.