protokol psihosocijalne konsultacije online sAutonomni ženski centar je u partnerstvu za Kosovskom ženskom mrežom izradio Protokol za pružanje individualnih konsultacija ženama koje su preživele nasilje putem online platformi. S obzirom na to da je epidemiološka kriza na globalnom i regionalnom planu dovela do porasta nasilja prema ženama, ali i prepreka u pristupu direktnim uslugama podrške, poslednjih godinu dana sprovodile smo projekat čije su osnovne aktivnosti bile usmerene na to da se omogući pristup uslugama podrške tokom ovih izmenjenih društvenih okolnosti.

U kontekstu aktuelnog Generation Equality Forum-a (GEF) koji okuplja vlade, korporacije i kreatore promena iz celog sveta u cilju predstavljanja politika i najave investicija usmerenih na unapređenje jednakosti, liderstva i prilika za žene i devojke širom sveta, 145 ženskih nevladinih organizacija (do sada) potpisalo je preporuke za unapređenje politika i praksi finansiranja ženskih nevladinih organizacija i pokreta.

infografik 2020Po deveti put, Autonomni ženski centar predstavlja izveštaj o nezavisnom praćenju primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici u Srbiji za period januar – decembar 2020. godine, koji sadrži i komparativne podatke sa prethodnom godinom. Još uvek nema objedinjenih, javno dostupnih, službenih izveštaja o primeni zakona, a nedostatak centralne elektronske evidencije o primeni zakona otežava njegovo sveobuhvatno praćenje i uslovljava nesaglasne i neuporedive podatke koji potiču iz različitih izvora. Deveti nezavisni izveštaj pripremila je Tanja Ignjatović.

ada azcAutonomni ženski centar u okviru projekta Institucionalizacija kvalitetnih usluga za rehabilitaciju i integraciju za žene koje su preživele nasilje, koji finansira Austrijska agencija za razvoj sredstvima Austrijske razvojne saradnje, raspisuje konkurs za dodelu jednokratnih grantova za najviše 9 organizacija, članica Mreže Žene protiv nasilja, za sprovođenje aktivnosti u oblasti praćenja rada institucija i zagovaranja unapređenja sekundarne legislative, koja se odnosi na usluge za podršku i integraciju za žene koje su preživele nasilje, u trajanju od 1. septembra 2021. godine do 1. juna 2022. godine.

masa promocijaU utorak, 22. juna, MASA – Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti, organizovala je javnu promociju Studije o praksama za prijavljivanje seksualnog uznemiravanja na fakultetima u Srbiji, na kojoj je učestvovala i predstavnica Autonomnog ženskog centra, Sanja Pavlović.

akcija trg republike beogradPovodom 19. juna, Međunarodnog dana eliminacije seksualnog nasilja u oružanim sukobima, Autonomni ženski centar učestvovao je u brojnim aktivnostima koje su za cilj imale podizanje svesti o položaju žrtava seksualnog nasilja u ratovima i negovanje politika sećanja, solidarnosti i odgovornosti.

prirucnik za nastavnice nastavnikeCilj ove međunarodne konferencije je da se otvori prostor za diskusiju o različitim pristupima i dobrim praksama u oblasti prevencije i borbe protiv digitalnog seksualnog i rodno zasnovanog nasilja (SRZN), kao i da se podstakne razmena iskustava i povezivanje nastavnica i nastavnika oko ove teme.

azc sPovodom 19. juna – Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u ratu, koji su Ujedinjene nacije uspostavile 2015. godine, Žene u crnom i Autonomni ženski centar će 17. juna 2021. od 13h do 14h, na Trgu Republike u Beogradu održati stajanje u crnini i ćutanju.

preugovorAutonomni ženski centar, kao članica prEUgovor koalicije, podneo je niz predloga na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, nakon što se odustalo od komentara na odredbe oko kojih je postignut sporazum između Ministarstva pravde i Advokatske komore Srbije. Komentare je pripremila advokatica Vanja Macanović.

golubU organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, uz prisustvo predstavnika drugih nadležnih ministarstava, kao i velikog broja organizacija civilnog društva i drugih relevantnih aktera, realizovan je društveni dijalog o sistemu socijalne zaštite, na kom je učestvovao i Autonomni ženski centar.