Vodic za novinare - nasilje u porodici
Irina Ljubić (ur)
Tanja Ignjatović
Bobana Macanović

korice
Marina Škrabalo
Nives Miošić – Lisjak

koricePreporuka Rec(2002)5 Komiteta ministara državama članicama o zaštiti žena od nasilja i Memorandum sa objašnjenjima
&
SMERNICE ZA PRAĆENJE UVOĐENJA PREPORUKE Rec(2002)5 O ZAŠTITI ŽENA OD NASILJA

koriceProf. dr Slobodanka Konstantinović Vilić
Prof. dr Nevena Petrušić

Autonomni ženski centar, Beograd
Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, Niš

korice
Tanja Ignjatović
Bobana Macanović