Mapiranje praznineNezavisni nadzor nad sprovođenjem Zaključnih komentara i preporuka UN Komiteta za eliminaciju diskriminacije žena državi Srbiji – državni i lokalni nivo delovanja

Nataša Jovanović
Jelena Višnjić
Tanja Ignjatović
Bobana Macanović

 Vodic za novinare - nasilje u porodici
Irina Ljubić (ur)
Tanja Ignjatović
Bobana Macanović

korice
Marina Škrabalo
Nives Miošić – Lisjak

koricePreporuka Rec(2002)5 Komiteta ministara državama članicama o zaštiti žena od nasilja i Memorandum sa objašnjenjima
&
SMERNICE ZA PRAĆENJE UVOĐENJA PREPORUKE Rec(2002)5 O ZAŠTITI ŽENA OD NASILJA