Trajanje projekta: 24 meseca (2015/2016)

Projekat finansira: : Evropskа unijа u okviru IPA programa – Civil Society Facility Framework Partnership Agreements

Osnovni cilj projekta je doprinos uspostavljanju sveobuhvatnih zakonskih rešenja i politika za zaštitu žena od nasilja na Zapadnom Balkanu, kao uslova za dostizanje demokratije, ispunjenje ljudskih prava, socijalno uključivanje i usklađivanje sa evropskim vrednostima.

Specifičan cilj projekta je jačanje kapaciteta ženskih organizacija i mreža u 4 zemlje Zapadnog Balkana za analizu, praćenje i zagovaranje u oblasti zaštite žena od nasilja, kroz dugoročnu regionalnu saradnju i učenje iz iskustva EU.

Okvir za projektne aktivnosti predstavlja Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Očekivani rezultati projekta:

  1. Uspostavljen dijalog između 6 ženskih organizacija/mreža i najmanje 70 ključnih donosilaca odluka o usklađivanju nacionalnih zakona i mera za zaštitu žrtava rodno zasnovanog nasilja sa Konvencijom Saveta Evrope.
  2. Ojačani kapaciteti najmanje 23 loklane ženske organizacije za zastupanje prava žena i praćenje mera za zaštitu od rodno zasnovanog nasilja i za socijalno uključivanje na lokalnom nivou.
  3. Uspostavljen sistem za sveobuhvatno praćenje primene zakona i politika u vezi sa Konvencijom Saveta Evrope, od strane ženskih organizacija.

Osnovne grupe aktivnosti:

  1. Kampanja podizanja svesti javnosti o pravima žena na zaštitu od rodno zasnovanog nasilja.
  2. Organizovanje konferencija, javnih diskusija i informisanje medija.
  3. Javno zagovaranje za izmene i dopune zakona i usvajanje politika usklađenih sa standardima Konvencije (kreiranje predloga politika i zakonskih amandmana).
  4. Zastupanje prava žena sa iskutvom rodno zasnovanog nasilja, podrška ženama u samozastupanju prava, praćenje primene lokalnih politika zaštite od nasilja i politike socijalnog uključivanja, predlaganje rešenja.
  5. Kreiranje interaktivne baze podataka o stanju u oblasti rodno zasnovanog nasilja u odnosu na standard prava i zaštitu koje postavlja Konvencija.
  6. Praćenje primene Konvencije i sastavljanje izveštaja za relevantna domaća i međunarodna tela.

Podaci o prvoj fazi projekta mogu se pogledati na ovom linku.