Autonomni ženski centar je uradio opšte komentare na Model zakona o sprečavanju nasilja u porodici, čiji su autori Saša Gajin, Violeta Kočić - Mitaček i Tanja Drobnjak, a koji je rađen kao projektna ativnost Centra za mir i razvoj demokratije i finansijski podržan od Delegacije Evropske komisije.

Koalicija sedam Kontakt organizacija civilnog društva (KOCD), koju čine Autonomni ženski centar, Beograd; Snaga prijateljstva - Amity, Beograd; Društvo za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja dece i omladine, Niš; Centar za samostalni život invalida, Beograd; Grupa 484, Beograd; Romski informativni centar, Kragujevac i Građanske inicijative, Beograd, a koja u svom sastavu okuplja preko 600 udruženja građana i građanki iz cele Srbije, dostavila je pismo Premijeru Mirku Cvetkoviću sa zahtevom da nas informiše o statusu inicijative za uspostavljanje institucionalnog okvira saradnje države i civilnog sektora.

Opšti cilj (nezavisnog) nadzora nad sprovođenjem Zaključnih komentara UN Komiteta za eliminaciju diskriminacije žena je doprinos u podizanju odgovornosti vlade u implementaciji rodno osetljivih politika i Zaključnih komentara CEDAW Komiteta u oblasti nasilja nad ženama/nasilja u porodici.

Usvajanju amandmana kojim su povećane kazne za krivično delo Nasilje u porodici prethodila je građanska akcija koju su pokrenuli Autonomni ženski centar, Ženski istraživački centar i Viktimološko društvo Srbije zajedno sa Zamenicom Zaštitnika i Zaštitnikom građanki/a, a svojim potpisima podržalo više od 60 organizacija civilnog društva. U potpunosti su usvojena dva amandmana Zaštitnika građana na Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika. Međutim, Skupština nije prihvatila amandman kojim se zaštita od nasilja u porodici po Krivičnom zakoniku garantuje svim onim licima kojima je ta zaštita pružena po Porodičnom zakonu.

20 ženskih organizacija civilnog društva je sačinilo komentare na Predlog akcionog plana za sprovodjenje Nacionalne strategije za poboljšanje položaja žena i unapredjivanje rodne ravnopravnosti u Republici Srbiji (za period 2010-2015). Komentare je podržalo 46 ženskih organizacija.

44 ženske nevladine organizacije uputile su Otvoreno pismo Upravi za rodnu ravnopravnost u kome su izrazile zabrinutost zbog odnosa Uprave prema ženskim organizacijama.

Autonomni ženski centar je uradio analizu kuda ide novac sa stavke „dotacije nevladinim organizacijama“ u budžetu Ministarstva rada i socijalne politike.

Tim potpredsednika Vlade za implementaciju SSS je pokrenuo program Kontakt organizacije civilnog društva za implementaciju Strategije za smanjenje siromaštva u Republici Srbiji, koji treba da doprinese razvijanju mehanizma komunikacije i saradnje između vladinog i nevladinog sektora, da olakša definisanje preporuka i stavova šireg foruma civilnog društva, kao i da doprinese da organizacije civilnog društva (OCD) učestvuju u ključnim procesima u vezi sa sprovođenjem SSS koje sprovodi Vlada (definisanje politika, implementacija programa, praćenje i izveštavanje). Autonomni ženski centar je Kontakt organizacija civilnog društva za pitanja žena.

Sedam Kontakt organizacija civilnog društva (Građanske inicijative - ciljna grupa mladi, Autonomni ženski centar - ciljna grupa žene, Snaga prijateljstva - Amity - ciljna grupa stari, Društvo za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja dece i omladine - ciljna grupa deca, Centar za samostalni život invalida - ciljna grupa osobe sa invaliditetom, Grupa 484 - ciljna grupa izbegla i raseljena lica, Romski informativni centar - ciljna grupa Romi ) su pripremile Predlog Vladi Republike Srbije za institucionalizaciju saradnje sa civilnim sektorom.

Sastanak na temu "Nacrti specifikacija uluga i minimalni standardi za prvu grupu prioritetnih usluga socijalne zastite" je organizovan u okviru projekta Podrska primeni Strategije socijalne zaštite kao podrška Ministarstvu rada i socijalne politike na definisanju i razvijanju strukturnih i funkcionalnih standarda usluga u oblasti socijalne zastite.

Na sastanku predstavnika/ca Ministarstva prosvete, Tima potpredsednika Vlade za implementaciju Strategije za smanjenje siromaštva i Kontakt organizacija civilnog društva, održanog 20. februara, predstavljeni su predlozi za unapređenje rodne politike u obrazovanju.