Platforma “prEUgovor”, koja okuplja sedam eskpertskih organizacija, vršila je monitoring oblasti koje se tiču obaveza sadržanih u političkim kriterijumima i poglavljima 23 i 24.  Ovde možete pristupiti izveštaju na srpskom jeziku, kao i izveštaju na engleskom jeziku PREUGOVOR report on progress in chapters 23 and 24.

zbpp s05/02/2014, Beograd: Na okruglom stolu pod nazivom „Kakav zakon o besplatnoj pravnoj pomoći nam treba“, koji je organizovao Autonomni ženski centar, u saradnji sa organizacijom Praxis i koalicijom organizacija civilnog društva koje smatraju da aktuelni nacrt zakona nije dobar, vođena je diskusija o ključnim nedostacima predloženog nacrta.

policajke thAutonomni ženski centar je 16. januara 2014. obnovio inicijativu koja je novembra 2011. podneta Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije za uvođenje posebne linije rada za oblast nasilja u porodici.

upr sAutonomni ženski centar je, kao organizacija sa konsultativnim statusom pri UN ECOSOC, dao komentare na ovaj izveštaj. Univerzalni periodični izveštaj (UPR) je nov jedinstven mehanizam Saveta za ljudska prava u cilju poboljšanja stanja ljudskih prava za svaku državu članicu UN.

Tokom realizacije projekta „Dostojanstvo, integritet i bezbednost za žene – zajednička akcija ženskih organizacija“ ženske organizacije su na više susreta problematizovale postojeći nacrt Pravilnika o minimalnim standardima za pružanje savetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga u socijalnoj zaštiti (StiSE usluge), i odlučile da dok se čeka na finalnu verziju Pravilnika, zajednički reaguju i doprinesu predlogu pravilnika koji će uzeti u obzir znanje, dugogodišnju eskspertizu i specifičnost postojećih pružalaca usluga ženama sa iskustvom nasilja, a posebno žena iz marginalizovanih grupa.

oservatorija-izvestaj-2012- sPrvi godišnji izveštaj Opervatorije za praćenje nasilja prema ženama, nezavisnog ekspertskog, posmatračkog i analitičkog tela koje je formirano krajem 2011. godine sa ciljem da prati, analizira i izveštava o stanju u oblasti nasilja nad ženama u Srbiji, napisale su članice opservatorije: Biljana Branković, Tanja Ignjatović, Slađana Jovanović, Marija Lukić, Vanja Macanović i Zorica Mršević.

Tekst Tanje Ignjatović „Analiza podataka i protokola o postupanju policije i centra za socijalni rad u slučajevima nasilja u porodici” pisan za godišnji izveštaj Nezavisne opservatorije za praćenje nasilja prema ženama.

Autonomni ženski centar uputio je dopis državnoj sekretarki Brankici Janković, sa komentarima na nedoslednost u upotrebi rodno osetljivih termina, odnosno imenovanja žene kao subjekta zaštite od nasilja u porodici (što čini ovaj Posebni protokol neusaglašenim sa Opštim protokolom o postupanju i saradnji ustanova, organa i organizacija u situacijama nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima). AŽC je ukazao i na propuste u navođenju specifičnih informacija karakterističnih za fenomen nasilja prema ženama, uključujući nasilje u porodici i u partnerskim odnosima, koje su uz opšte informacije o postupcima i procedurama, od suštinske važnosti za procene i postupke centra za socijalni rad – organa starateljstva.

Akcije zagovaranja AŽCa tokom 2012. godine su se odvijale u skladu sa ciljevima postavljenim strateškim dokumentom AŽCa i tokovima u oblasti zaštite od nasilja u porodici, socijalne politike i socijalne inkluzije na državnom i lokalnom nivou, koji su, zbog izbora i promene vlasti tokom 2012. godine, donekle bili usporeni. Sa promenom vlasti, zaustavljeni su procesi zakonskih izmena koje je inicirala prethodna Vlada i krajem godine se pristupilo ubrzanim izmenama velikog broja sistemskih zakona vezanih za pravosuđe.

4. april 2013.  Autonomni ženski centar uputio je dopis ministru unutrašnjih poslova povodom donošenja Posebnog protokola za postupanje policijskih službenika u slučajevima nasilja nad ženama u porodici i partnerskom odnosu, sa zahtevom da se iz protokola izbriše paragraf 3.7. Lažno prijavljivanje.