sreda, novembar 20, 2019

Zagovaranje

Početna premisa Autonomnog ženskog centra je da  politike suzbijanja nasilja prema ženama na lokalnom i nacionalnom nivou treba da budu usklađene sa međunarodnim standardima i dobrim praksama u ovoj oblasti. U skladu sa postavljenim strateškim ciljevima: da se Konvencije Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope kvalitetno implementiraju od strane države i da se u procesu pristupanja Evropskoj uniji poštuju ženska ljudska prava,  Autonomni ženski centar dosledno prati primenu i zagovara za sveobuhvatnu, koherentnu, relevantnu, specifičnu, delotvornu i efikasnu nacionalnu politiku protiv nasilja nad ženama u porodici.

Autonomni ženski centar je uradio analizu kuda ide novac sa stavke „dotacije nevladinim organizacijama“ u budžetu Ministarstva rada i socijalne politike.

Tim potpredsednika Vlade za implementaciju SSS je pokrenuo program Kontakt organizacije civilnog društva za implementaciju Strategije za smanjenje siromaštva u Republici Srbiji, koji treba da doprinese razvijanju mehanizma komunikacije i saradnje između vladinog i nevladinog sektora, da olakša definisanje preporuka i stavova šireg foruma civilnog društva, kao i da doprinese da organizacije civilnog društva (OCD) učestvuju u ključnim procesima u vezi sa sprovođenjem SSS koje sprovodi Vlada (definisanje politika, implementacija programa, praćenje i izveštavanje). Autonomni ženski centar je Kontakt organizacija civilnog društva za pitanja žena.

Sedam Kontakt organizacija civilnog društva (Građanske inicijative - ciljna grupa mladi, Autonomni ženski centar - ciljna grupa žene, Snaga prijateljstva - Amity - ciljna grupa stari, Društvo za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja dece i omladine - ciljna grupa deca, Centar za samostalni život invalida - ciljna grupa osobe sa invaliditetom, Grupa 484 - ciljna grupa izbegla i raseljena lica, Romski informativni centar - ciljna grupa Romi ) su pripremile Predlog Vladi Republike Srbije za institucionalizaciju saradnje sa civilnim sektorom.

Sastanak na temu "Nacrti specifikacija uluga i minimalni standardi za prvu grupu prioritetnih usluga socijalne zastite" je organizovan u okviru projekta Podrska primeni Strategije socijalne zaštite kao podrška Ministarstvu rada i socijalne politike na definisanju i razvijanju strukturnih i funkcionalnih standarda usluga u oblasti socijalne zastite.

Opširnije...

Na sastanku predstavnika/ca Ministarstva prosvete, Tima potpredsednika Vlade za implementaciju Strategije za smanjenje siromaštva i Kontakt organizacija civilnog društva, održanog 20. februara, predstavljeni su predlozi za unapređenje rodne politike u obrazovanju.

Autononomni ženski centar i Ženski istraživački centar iz Niša uputili su predloge i preporuke za poboljšanje postojećeg sistema pravne zaštite od nasilja u porodici sa kratkim obrazloženjima. Predlog je nastao na osnovu stručnih rasprava koje su vođene u okviru projektnih aktivnosti Autonomnog ženskog centra, kao i istraživanje krivičnopravne prakse, sprovedeno u saradnji sa Ženskim istraživačkim centrom iz Niša. 

Predlozi za uvođenje politike ravnopravnosti polova u Revidirani plan za sprovođenje prioriteta iz Evropskog partnerstva i Višegodišnji indikativni planski dokument (MIPD) 2007-2009 za Srbiju.

Teze pripremljene za Peti sastanak Sinergijske grupe o rodnoj ravnopravnosti u Kanadskoj Ambasadi u organizaciji CIDE

Forumu Narodne skupštine za praćenje implementacije Strategije za smanjenje siromaštva

Predlog da se na dnevni red rada Foruma Narodne skupštine za praćenje implementacije Strategije za smanjenje siromaštva stave teme iz Strategije koje su obuhvaćene poglavljem Ljudska prava, ravnopravnost polova i posebno ugroženih grupa

Ženske organizacije i grupe, potpisnice ovog dokumenta, su na poziv UNDP-a učestvovale u konsultativnom procesu o prioritetnim aktivnostima u oblasti razvoja rodne ravnopravnosti u Srbiji za period do 2008. Ovaj dokument sadrži pogled na trenutno stanje i perspektivu/prioritete delanja i uticaja ženskih organizacija i grupa, pogled na mandate i odgovornosti koje bi trebalo da imaju mehanizmi za rodnu ravnopravnost,  kao i predlog nužnih pretpostavki uspostavljanja saradnje između predstavnica različitih sektora.

Usluge socijalne zaštite u lokalnoj zajednici i njihova budućnost – naučene lekcije, preporuke i faktori održivosti