Sastanak na temu "Nacrti specifikacija uluga i minimalni standardi za prvu grupu prioritetnih usluga socijalne zastite" je organizovan u okviru projekta Podrska primeni Strategije socijalne zaštite kao podrška Ministarstvu rada i socijalne politike na definisanju i razvijanju strukturnih i funkcionalnih standarda usluga u oblasti socijalne zastite.

Na sastanku predstavnika/ca Ministarstva prosvete, Tima potpredsednika Vlade za implementaciju Strategije za smanjenje siromaštva i Kontakt organizacija civilnog društva, održanog 20. februara, predstavljeni su predlozi za unapređenje rodne politike u obrazovanju.

Autononomni ženski centar i Ženski istraživački centar iz Niša uputili su predloge i preporuke za poboljšanje postojećeg sistema pravne zaštite od nasilja u porodici sa kratkim obrazloženjima. Predlog je nastao na osnovu stručnih rasprava koje su vođene u okviru projektnih aktivnosti Autonomnog ženskog centra, kao i istraživanje krivičnopravne prakse, sprovedeno u saradnji sa Ženskim istraživačkim centrom iz Niša. 

Predlozi za uvođenje politike ravnopravnosti polova u Revidirani plan za sprovođenje prioriteta iz Evropskog partnerstva i Višegodišnji indikativni planski dokument (MIPD) 2007-2009 za Srbiju.

Teze pripremljene za Peti sastanak Sinergijske grupe o rodnoj ravnopravnosti u Kanadskoj Ambasadi u organizaciji CIDE

Forumu Narodne skupštine za praćenje implementacije Strategije za smanjenje siromaštva

Predlog da se na dnevni red rada Foruma Narodne skupštine za praćenje implementacije Strategije za smanjenje siromaštva stave teme iz Strategije koje su obuhvaćene poglavljem Ljudska prava, ravnopravnost polova i posebno ugroženih grupa

Ženske organizacije i grupe, potpisnice ovog dokumenta, su na poziv UNDP-a učestvovale u konsultativnom procesu o prioritetnim aktivnostima u oblasti razvoja rodne ravnopravnosti u Srbiji za period do 2008. Ovaj dokument sadrži pogled na trenutno stanje i perspektivu/prioritete delanja i uticaja ženskih organizacija i grupa, pogled na mandate i odgovornosti koje bi trebalo da imaju mehanizmi za rodnu ravnopravnost,  kao i predlog nužnih pretpostavki uspostavljanja saradnje između predstavnica različitih sektora.

Usluge socijalne zaštite u lokalnoj zajednici i njihova budućnost – naučene lekcije, preporuke i faktori održivosti

U tekstu koji sledi sumiramo neke od ključnih policy aktivnosti Programa razvoja dobrih praksi u oblasti nasilja u porodici u 2006 godini. Iako vanprojektne (volonterske) aktivnosti, policy analize, pažljivo praćenje procesa i javno zagovaranje donošenja i/ili izmena zakona, državnih politika i procedura, za nas su posebno važne aktivnosti.

Prilog Okruglom stolu Narodne skupštine Republike Srbije: Razmatranje Predloga zakona o udruženjima.

Tanja Ignjatović i Bobana Macanović
U okviru Programa razvoja dobrih praksi u oblasti nasilja u porodici, pored redovnih projektnih aktivnosti, aktivno smo se uključivale u proces komentarisanja i uticaja na praktične politike, posebno u oblasti socijalne zaštite  i drugim oblastima koje imaju dodira sa nasiljem u porodici, nasiljem prema ženama i rodnim pitanjima.